VVD wil weten wat Friesland aantrekkelijk maakt voor potentiële bewoners.

VVD Fryslân is op veel punten blij met de beleidsbrief Leefbaarheid. De kern hier van is het nauwer betrekken van de maatschappij en onze inwoners bij het beleid rond leefbaarheid.

De VVD is met name content met het uitgangspunt dat gemeenten als lokale overheid als eerste aan zet zijn op het gebied van leefbaarheid. Het voornemen om een netwerkorganisatie te maken van alle ondersteunende instanties bij burgerinitiatieven juicht VVD Fryslân toe. De gemeentes moeten nauw betrokken worden bij dit proces. Zij zullen als eerste aanspreekpunt van de inwoners van Friesland, ook de eerste afnemers zijn. De provincie houdt een eigen verantwoordelijkheid voor bepaalde onderdelen van leefbaarheid, zoals bereikbaarheid via (provinciale) wegen, Openbaar Vervoer, milieu en snel internet. Om enerzijds geen oude schoenen weg te gooien, anderzijds niet over het graf heen te regeren diende de VVD een amendement en een motie mede in om de ervaringen voor dorpshuisregeling respectievelijk voor het succesvolle Iepen Mienskips Fûns tot een nieuw flexibel voorstel om te vormen. Daar kunnen de nieuwe Staten dan tijdig een oordeel over vormen. Dit is efficiënt, maar in het licht van de naderende verkiezingen ook weer niet over het graf heen regerend.

Onderzoek naar tevredenheid van de inwoners van Friesland wordt gemeten door de huidige of vertrekkende inwoners van Friesland te bevragen. Om Friesland aantrekkelijk te houden en te maken voor toekomstige bewoners vindt VVD Fryslân dat ook gekeken moet worden naar de behoefte van potentiele inwoners van Friesland. Dit om beschikbaarheid van specifiek geschoold personeel bij diverse noordelijke bedrijven te blijven garanderen wat bijdraagt aan het vestigingsklimaat. Ook voor partners van zich hier vestigende werknemers, ZZPers, huisartsen, is inzicht in hun wensen voor de leefbaarheid van belang. De VVD vroeg hier aandacht voor en de gedeputeerde zag daar ook wat in. Een motie om hier onderzoek naar te doen haalde het echter niet.

Publicatiedatum: 27 september 2018