VVD ziet University Campus Fryslan graag komen

De VVD ziet de UC Fryslân graag komen. De VVD stelt voor voortaan de naam UC Fryslan te hanteren, want er zijn al zoveel nietszeggende afkortingen. De VVD hecht daarnaast aan het toepassen van de code voor goed bestuur. De betrokkenheid van het bedrijfsleven voor UC Fryslân moet verder veel concreter worden ingevuld.

De VVD ziet de UCFryslân graag komen. De VVD stelt voor voortaan de naam UC Fryslan te hanteren, want er zijn al zoveel nietszeggende afkortingen. De toelichting van GS geeft meer helderheid en structuur, op gebied REP en de knip van 2014. De motie over de knip in de financiën die de VVD samen met de PvdA indient scherpt dat nog aan. De Statuten zijn nog niet veranderd en in die zin kan de VVD de motie van FNP steunen waar het gaat om de passage waarmee de Fryske Akademy in problemen kan komen.

Verder geeft de brief van GS over lessen uit Cartesius mooi aan wat er zoal mis kan gaan op bestuurlijk gebied en bij de te verwachten bedrijfsrisico´s. Daarom hecht de VVD aan toepassen van de governance code, de code voor goed bestuur. Op dit punt is de tekst in de toelichting onvoldoende. Zo kan men geen organisatie representeren zonder last of ruggespraak. Voor de VVD zijn de kernpunten bij goed bestuur:
1. dat het bestuur een helder en gedegen beleid vaststelt
2. daarover verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht èn aan Stakeholders (belanghebbenden)als PS (daarover horen we 2x per jaar, via BERAP en jaarverslag)
3. dat de Raad van Toezicht deskundig is en onafhankelijk, en elk lid in staat is om het gehele beleid te kunnen beoordelen. Alleen zo kan zij tijdig bijsturen. Geen stromannen of -vrouwen. Gangbaar is dat toezicht gehouden wordt op risicobeheerssystemen zoals financiële (Planning en Control) en inhoudelijke risico´s, zoals hier de wetenschappelijke kwaliteit. Kwaliteitsbewaking is een taak van de afzonderlijke instituten. Maar bewaakt moet worden of die instituten hun eigen kwaliteitsbewaking op orde hebben. Het gaat hier om de goede naam van de UCF.
Betrokkenheid, met een mooi woord "commitment", van het bedrijfsleven voor de UCF vindt de VVD heel belangrijk. De VVD wees daar al vaak op. Dit moet concreter vorm worden gegeven bijvoorbeeld via financiële bijdragen bij specifiek op het bedrijfsleven gerichte master- en promotietrajecten en via bedrijfsbeurzen. Het systeem van bedrijfsbeurzen is ook in de Tweede Kamer door de VVD bepleit, functioneert goed in bv Duitsland.
Hetzelfde geldt het commitment van de onderwijsinstellingen. Wij hebben een motie gemaakt om in de nadere afspraken de onderlinge samenwerking op te nemen, èn om scherper te onderhandelen over € bijdragen.

De drie VVD moties, mede ondertekend door verschillende partijen: over goed bestuur, over betrokkenheid van het bedrijfsleven en van onderwijsinstellingen, zijn alle drie door het college overgenomen. De samen met de PvdA en CU ingediende motie over een knip in de financiële toezegging is eveneens overgenomen.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2011