Waddenfonds: meer zeggenschap en geen gemeenschappelijke regeling

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het Waddenfonds gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies (Fryslân, Noord-Holland en Groningen). Het college van GS wil dit vormgeven door een gemeenschappelijke regeling. De VVD Fryslân wil geen gemeenschappelijke regeling, omdat dit in het verleden nogal wat beperkingen heeft opgeleverd.

Met stukken voor een gemeenschappelijke regeling is het vaak "slikken of stikken". In bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt Fryslân regelmatig gemangeld tussen Groningen en Drenthe. De zeggenschap gaat worden 1 stem voor elk van de 3 provincies (Fryslan, Groningen en Noord-Holland), terwijl het Waddengebied over de provincies helemaal niet zo gelijk verdeeld is. De VVD vindt die gelijke zeggenschap dan ook niet redelijk.

Per 1 januari a.s. gaat het Waddenfonds al over, en vanaf januari 2012 worden de beschikkingen gewoon geregeld via de provincie Fryslân. Waarom kan dit niet gecontinueerd worden? Het Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds biedt volgens de VVD Fryslân ruimte om ook tot iets anders te komen dan een gemeenschappelijke regeling.

In het Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds staat in artikel 9 immers het volgende: "De Waddenprovincies beschikken in gezamenlijkheid over de gelden van het Waddenfonds. De provincie Fryslân treedt op als penvoerder namens de Waddenprovincies. Daarmee is de provincie Fryslân tevens verantwoordelijk voor het organiseren van de gezamenlijke besluitvorming met de provincies Noord-Holland en Groningen over de besteding van de middelen uit het Waddenfonds. Overdracht van middelen zal plaatsvinden via de decentralisatie-uitkering uit het Provinciefonds aan de provincie Fryslân." De bal ligt dus nu al bij Fryslân.

Publicatiedatum: 14 december 2011