Windmolens worden duur afval

Per 1 februari trekt een driemanschap van milieudefensie, een vertegenwoordiger van windinvesteerders en een minicomité door Fryslân om draagvlak te zoeken voor plaatsing van windturbines op land. Hun verhaal is dat men in Fryslân niet ontkomt aan 530MW windenergie, hetgeen staat voor ruim 175 windturbines van 3 MW met 150 m tiphoogte. Bewoners zouden daarom maar beter enig profijt kunnen trekken van de windturbines: geld voor opknappen buurthuizen etc.

Het eerste punt klopt niet en het tweede punt deugt niet.
Het klopt niet dat Fryslân dit zomaar over zich kan laten komen. Het gaat om Ruimtelijke Ordening en Provinciale Staten gaan daar over: zij besluiten pas in april, en pas na een hoorzitting. Een zeer groot windpark bij de kop van de Afsluitdijk gaat niet door, omdat de milieu effectrapportage een te grote aanslag op cultuurlandschap en toerisme verwachtte, iets wat voor heel Fryslân geldt. Dwang vanuit het Rijk is uiterst onwaarschijnlijk bij windparken van minder dan 100MW, ook omdat dit jaar de per lidstaat afdwingbare Europese afspraken voor energieproductie verdwijnen. Een onafhankelijke peiling van het ontbreken van draagvlak in deze Provincie had aan de onwaarschijnlijkheid van ingrijpen vanuit het Rijk bijgedragen. Maar in plaats daarvan zijn drie Sinterklazen op pad gestuurd.
Het tweede punt - het profijtelijke voor de bewoners - deugt niet, want dit gaat over omkoping gericht op het krijgen van draagvlak: draagvlak "creëren" noemt het trio dit.

Tijdens een dagexcursie voor Statenleden, georganiseerd door de ontwikkelaar van het IJsselmeerwindpark, werd hen verteld dat onderzoek aantoonde dat het effect op toerisme meevalt. Bij dit onderzoek was uitgegaan van wat toeristen dachten van een windpark op ruim 6 tot 29(!) km van de kust, en daarvan was een gemiddelde genomen. Dit zegt dus niets over het effect op het toerisme van het IJsselmeerwindpark of een windindustriepark pal voor Ameland en Schiermonnikoog. Ook bleek toen dat het IJsselmeerwindpark alleen te realiseren is als de Provincie er zelf voor zo'n € 49 miljoen in investeert. Verder hoorde men dat de 530MW niet het maximum is, want dit berust op een percentage van het huidige landelijke energieverbruik, een verbruik dat na de recessie zeker zal toenemen.

Deskundigen en trendwatchers zijn steeds kritischer over de miljardenuitgave aan de verouderde techniek van windenergie: "windmolens worden duur afval". Zij menen dat het verstandiger is om te investeren in nieuwe kansrijke technologieën voor energiebesparing en energieopwekking. Eerder in deze krant bepleitten we een andere focus voor het Friese energiebeleid, namelijk gericht op innovatie en op energiebesparing. Vorig jaar betoogden we in deze krant dat de inspraak over het windbeleid een wassen neus is, en daar begint het inderdaad steeds meer op te lijken.

Klaas Kielstra en Sylvia Hosman
Statenfractie VVD Fryslan

Publicatiedatum: 7 februari 2014