Gerda Bos
Statenlid

employee-image

Ik bin Gerda Bos – Jonkman, 57 jier en troud mei Johannes Bos. Tegearre hawwe wy twa bern. Wy wenje yn De Falom wer ’t wy ek ús molkfeebedriuw ha.

Al sûnt de 90-erjierren bin ik lid fan de VVD en haw fan ôf doe my ek ynset yn it bestjoer en yn’e politiek as skaadfraksje lid, kommisje lid, letter as gemeenteriedslid en op dit stuit bin ik Algemien Bestjoerslid fan Wetterskip Fryslân. Dêrneist haw ik troch myn ferskillende bestjoersfunksjes in breed netwurk yn Fryslân.

De wearden fan de VVD stribje ik nei, yn myn wurk as manager yn it MBû en yn myn dwaan en litten. Waar ik mij in de Staten op wil richten is de landbouw, het onderwijs en de Fryske taal.

Onze zoon Jan Auke woont op onze melkveehouderij en hij wil graag verder met het bedrijf. Perspectief is nodig voor de (jonge-) boeren in Fryslân daar zet ik mij voor in!

Het is van belang dat we goed opgeleide studenten houden in Fryslân. Voldoende stageplekken en werkplekken zijn hierbij cruciaal. Het besef dat studenten op alle niveaus onmisbaar zijn voor onze Friese economie, daar wil ik mij voor inzetten!

Iedere inwoner binnen Fryslân moet zich kunnen uitdrukken in het Fries, wanneer dat beter past bij die persoon. Dat geeft vrijheid en hier wil ik mij voor inzetten!

Als VVD nemen wij onze verantwoordelijkheid, voor nu en voor later.

Portefeuilles

  • Natuur & Landschap
  • Landbouw
  • Veenweide
  • Water & Milieu
  • Leefomgeving
  • Taal, media, onderwijs en letteren