Marten Dijkstra
Statenlid

Ús systeem is onbegrypelijk wurden.

Wy libje yn útdagende tiiden mei komplekse fraachstikken. Oplossings binne net mear fanselssprekkend. Mei de bêste yntinsjes binne protokol op protokol en rigel op rigel steapele. Mar minsken heakje ôf en dat is spitich. Ik wil dit oars! Ik leauw dat eltsenien binnen syn of har eigen mooglikheden bydrage kin. Yn myn omjouwing sjoch ik al prachtig moaie foarbylden fan persoanlyk inisjatief, en dat ynspirearret my enorm. De polityk moat der foar wurkje om rom baan te jaan oan dit soart inisjativen.

Mear frijheid en mear fertrouwen.

Wy ha mear frijheid en fertrouwen nedich. Frijheid en fertrouwen om ús eigen keuzes te meitsjen. Frijheid en fertrouwen om de ferantwurdlikens te nimmen oer us eigen libben. Ik wurkje oan in brûsjend Fryslân

Marten Dijkstra - Aldeboarn

Foar in brûsjend Fryslân!