Bereikbaarheid 20221025_151656

Bereikbaarheid

Ik steun de Lelylijn

Bereikbaarheid via de weg, water, spoor en lucht is voor de VVD Fryslân een prioriteit. Bereikbaarheid is essentieel voor de leefbaarheid en economie. Punten die de bereikbaarheid bemoeilijken moeten worden opgelost. Wij zijn voorstander van aquaducten boven bewegende bruggen op onze hoofdwegen. De verbindingen over de Afsluitdijk moet zo snel mogelijk weer een collectieve trots worden in plaats van een collectieve ergernis.

Auto

In Fryslân is het gebruik van een auto vaak simpelweg noodzakelijk. Wij zijn nu eenmaal een dunner bevolkte provincie en afstanden zijn hier groter dan in de rest van het land en er zijn minder (goede) alternatieven voorhanden. Daarbij komt dat een groot deel van onze inwoners simpelweg niet thuis werkt omdat zij met hun handen werken.

VVD Fryslân vindt dat als het Rijk besluit rekeningrijden in te voeren, met deze omstandigheden goed rekening moet worden gehouden. Onze kernen en provincie zijn qua mobiliteit simpelweg niet te vergelijken met de Randstad en we willen geen economische verslechtering van onze inwoners en bedrijven. Wij willen blijven investeren in kwalitatieve goede wegen met goede capaciteit voor wegverkeer. 

We blijven sterk aandringen en lobbyen op en voor een aquaduct ter vervanging van de Skarsterrien-brug op een van onze hoofd (snel)wegen.

Spoor

De afgelopen jaren is er flink gelobbyd voor de Lelylijn met als resultaat dat de Lelylijn is opgenomen in het regeerakkoord. Daar zijn we super blij mee, maar we zijn er nog niet. Ook de komende tijd is het zaak om het belang van de Lelylijn te blijven benadrukken. De Lelylijn zorgt voor snellere, frequentere en betere bereikbaarheid van onze provincie en de Randstad. De VVD vindt dat de Lelylijn niet alleen een regionale en nationale meerwaarde heeft, maar ook internationale potentie. Zo kan het op termijn ook een Europese hoofdverbinding worden (Randstad-Hamburg-Scandinavië). Tot die tijd moeten bestaande trajecten versneld worden en de frequentie verhoogd worden. Dit is bittere noodzaak om de bereikbaarheid van onze provincie te vergroten en om het wonen en werken aantrekkelijk te maken.

We willen het openbaar vervoer in onze provincie zo laagdrempelig mogelijk hebben. Overstappen moet zo gemakkelijk mogelijk zijn en informatie zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar. VVD Fryslân wil af van het constant moeten inchecken en uitchecken bij diverse vervoerders. Dit kan en moet klantvriendelijker worden opgelost. De vervoerders kunnen dit samen oplossen door met één in- en uitchecksysteem te komen en onderling de ritprijs te verrekenen. Bovendien moet het mogelijk worden om met je bankpas te reizen.

We zien kansen voor het beter ontsluiten van reisinformatie voor inwoners en toeristen. Wij willen dat informatie en boekingen op een centraal punt, het liefst via een app, te zien en te regelen zijn. De belbus, opstapper en taxilijnen worden ook op deze manier boekbaar. Wij vinden dat er na de laatste sneltrein vanuit de Randstad nog een aansluiting moet zijn op een (regionale) stoptrein en bus, opstapper of taxilijn.

Bus

Het busnetwerk in onze provincie staat flink onder druk. We zien een beperkt aantal mensen op een beperkt aantal momenten gebruik maken van de beschikbare lijnen. Sommige lijnen worden heel intensief gebruikt, andere maar heel weinig. VVD Fryslân is erop bedacht dat vraag en aanbod naar en van buslijnen in een negatieve spiraal kunnen raken. Dit willen we voorkomen. We blijven kijken naar wat nodig is.

Dat maakt dat er moeilijke keuzes gemaakt zijn en nog gemaakt moeten worden. Kan de bus nog door iedere kern rijden of moeten lijnen gestrekt worden? Als VVD Fryslân vinden wij het belangrijk dat iedere kern bereikbaar is met een vorm van openbaar vervoer. Als een buslijn gestrekt is vinden wij het belangrijk dat er of een belbus of een taxilijn een alternatief is om in de desbetreffende kern zelf te komen.

Fiets

Veel inwoners gebruiken de fiets in hun dagelijks leven. Om boodschappen te doen, om naar hun werk te gaan of om de kinderen van en naar school te brengen. VVD Fryslân vindt het belangrijk dat dit snel en veilig kan gebeuren.

VVD Fryslân wil aan de slag met nieuwe (snel)fietspaden tussen kernen en gemeenten. We willen dit netwerk verder uitbreiden en de uitrol hiervan versnellen. De huidige aanpak nemen we daarbij als basis en kijken waar dit sneller en beter kan. De komende periode willen we in, samenwerking met gemeenten, in ieder geval meer snelfietspaden realiseren.

Waterwegen

Bereikbaarheid per water is van groot belang voor onze industrie en het toerisme. Snel veilig van A naar B kunnen om goederen te vervoeren zorgt ervoor dat er minder vervoersbewegingen nodig zijn per spoor of weg.

De provinciale vaarwegen zijn over het algemeen in goede staat. VVD Fryslân wil dit zo houden. Daar waar voldoende vraag is willen we actief inzetten op verbetering/ verzwaring (van de vaarklasse). Ook willen we bottlenecks wegnemen. Zo’n vraag en bottleneck zien wij nu bijvoorbeeld bij de vaarweg van en naar Heerenveen, ter hoogte van Terherne. Hier zijn aanpassingen nodig om deze verbinding veiliger te maken en de capaciteit te vergroten zodat ook schepen in de klasse Va deze vaarweg kunnen blijven gebruiken. 

Onze ambities

  • Een provinciaal woonfonds voor bereikbare starterswoningen
  • Snellere procedures voor woningbouw
  • Aquaducten in plaats van beweegbare bruggen
  • Realisatie van de Lelylijn
  • Verhoging van de frequentie en snelheid op bestaande treintrajecten
  • Goede digitale ontsluiting van reisinformatie en de mogelijkheid van boekingen
  • Iedere kern in Fryslân is bereikbaar met een vorm van openbaar vervoer
  • Bussen en andere vormen van lokaal vervoer rijden minimaal tot na de laatste stoptrein
  • Meer snelfietspaden
  • Goede vaarwegen en het wegnemen van bottlenecks in deze vaarwegen