Energie

Energie

Energie 1

Energie: Fryslân, de provincie die klaar is voor de toekomst

Energie, betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie zijn de thema’s van nu. De energierekening is ontploft en inwoners maken zich grote zorgen. We verduurzamen in rap tempo en zien ondertussen de stroomnetten verstopt raken. Dit maakt dat nu al investeringen vertraagd raken of mislukken. VVD Fryslân vindt dit buitengewoon onwenselijk. Als we de achterstand willen inlopen en niet verder willen vertragen, dan zijn grote investeringen en creativiteit een absolute must.

VVD Fryslân vindt dat Liander de investeringen en verbeteringen sneller dient door te voeren. We beseffen ons dat dit niet makkelijk is. Daar waar Liander tegen de financierbaarheid van projecten aanloopt, zijn wij bereid om dit voor te schieten. Voor de dekking hiervan kijken we bijvoorbeeld naar de opbrengsten van het windpark Fryslân. Op deze manier komen die dividenden ten goede aan heel Fryslân.

Daarnaast is het zaak om minder energie te verbruiken. Wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet te worden opgewekt en opgeslagen. VVD Fryslân wil de (aanvullende) subsidieregeling voor verduurzaming continueren. Daarbij willen wij dat deze ook gaat gelden als een inwoner één in plaats van minimaal twee verduurzamingsmaatregelen treft. 

Energieopwekking

Fryslân verduurzaamt. Huizen gaan van het aardgas af en we zien om ons heen flinke veranderingen in het landschap. Veranderingen die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. VVD Fryslân wil de opwek van duurzame energie stimuleren. Wat ons betreft gaan zonnepanelen eerst de daken op, en de windmolens de zee in. We maken hiervoor een uitzondering voor (kleine) dorpsmolens en zogenaamde Groninger windmolens. Als een dorp zelf de enige eigenaar is van de windmolen en de windmolen in de eigen nabijheid van het dorp is, willen wij hier welwillend mee om gaan. De windmolen van Reduzum vinden wij hiervan een voorbeeld.

Wij vinden dat onze provincie al fors bijdraagt aan de landelijke duurzame energieopwekking doelen. VVD Fryslân vindt dat niet van ons kan worden gevraagd dat wij veel meer duurzame energie opwekken dan wij energie in onze provincie verbruiken. Op iedere regio en provincie ligt een eigen verplichting om zelf in de duurzame energiebehoefte te voorzien.

Wanneer onze provincie wel voorziet in de energiebehoefte van een andere provincie of regio vinden wij dat er een ruimhartige structurele compensatie dient plaats te vinden door de initiatiefnemer en exploitant. Bij schade als gevolg van energiewinning vinden wij dat een ruimhartige schadeloosstelling door hen op zijn plaats is.

Waterstof

Fryslân heeft een unieke positie in de infrastructuur in Nederland. De huidige hoofdaardgas netwerken en toekomstige hoofd-waterstofnetwerken lopen diagonaal door onze provincie. Als VVD Fryslân hebben wij de ambitie om goede aansluitingen te hebben op dit toekomstige waterstofgasnetwerk. Om duurzame energie toe te kunnen voegen aan dit systeem en om waterstofgas hieraan te kunnen onttrekken. Wij zien waterstof als essentieel voor industrie die hoge temperaturen nodig hebben voor hun processen. Door een goede aansluiting op het netwerk kunnen wij nieuwe industrieën aantrekken en bestaande industrieën behouden. Dat is goed voor het vestigingsklimaat en werkgelegenheid in onze provincie. Ook zien wij kansen voor waterstof in de bebouwde omgeving.

Energieopslag

Een nieuw energienetwerk is niet van vandaag op morgen geregeld. We zien naast de behoefte aan capaciteit en verschillende soorten energie ook behoefte aan goede opslag van energie. Als VVD Fryslân willen wij hierin voorop gaan lopen. Pilots op het gebied van opslag van energieopslag willen wij ruim baan geven en ondersteunen.