Wonen 20220809_135424_2-01

Wonen

wonen 20221025_141746_3-01

Hoe zorgen we ervoor dat mensen die in Friesland willen wonen hier ook kunnen wonen? Woningbouw is grotendeels een gemeentelijke aangelegenheid. De laatste jaren hebben verschillende dorpen praktisch zelfstandig woningbouw van de grond gekregen. Dit is goed voor de lokale woonbehoefte. We willen als VVD Fryslân dit soort initiatieven ruim baan geven. We willen dit bijvoorbeeld doen door aanvullend op de regionale woningbouwafspraken, kleinschalige initiatieven in dorpen en steden extra planruimte te geven. Daarnaast willen we subsidie toekennen om dorpen een steun in de rug te geven bij het bekijken of hun plan haalbaar is. Hetzelfde geldt voor plannen voor nieuwe ‘tijdelijke woonruimte’.

Samen met gemeenten willen we de Friese Flexpool inzetten om daar waar een gebrek aan ambtelijke capaciteit tot vertraging in de vergunningsverlening leidt, vergunningverlening te versnellen en om kennis en kunde op dit gebied te bundelen en te delen.

Naast volop ruimte voor nieuwe woningen willen we de doorstroming op de woningmarkt zoveel mogelijk op gang helpen. Dit vergroot de beschikbaarheid van een passende woning in iedere levensfase. We willen het provinciaal woonbeleid hiervoor versoepelen. 

Om aan de vraag naar nieuwe woningen te kunnen blijven voldoen kan het niet anders dan dat er voor een fors deel seriematig en prefab wordt gebouwd. Wij vinden het onwenselijk dat bouwers bij iedere gemeente opnieuw alle procedures moeten doorlopen voor het verkrijgen van een vergunning. Als VVD Fryslân willen we samen met gemeenten afspraken maken over welke onderdelen van de procedure maar eenmaal gecontroleerd hoeven te worden door een gemeente en daarna door andere gemeenten worden overgenomen. Wat ons betreft is dat zoveel mogelijk. Procedures moeten daarnaast veel sneller kunnen worden doorlopen.

Los van de vraag waar en hoeveel er gebouwd kan worden, is het de vraag hoe woningen zo betaalbaar mogelijk worden gehouden. Als VVD Fryslân willen wij een provinciaal woonfonds dat helpt starterswoningen bereikbaar te krijgen. Over hoe dat eruit moet komen zien gaan we graag in gesprek.

Ook is er blijvende aandacht nodig voor de huursector. Of het nu gaat om huren in de sociale huursector, de vrije huursector of in de studentenhuursector. Voor al deze vormen van huur zijn extra woningen nodig. Wij willen provinciaal beleid dat de bouw van huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen stimuleert. Beleid en regels die dit belemmeren schrappen we.

Om snel meer woonruimte te realiseren staan wij positief tegenover het splitsen van woningen, flexwoningen, en het ombouwen van niet woningen tot woningen. Ook in het buitengebied/buiten de bebouwde kom.