VVD maakt zich zorgen over verlies agrarische gronden in buitendijkse gebieden Noord-Fryslân

Uit bestemmingsplannen omtrent de buitendijkse gebieden in Noord-Fryslân blijkt dat het de ambitie van de provincie is om de huidige agrarische bestemming te wijzigen naar de bestemming natuur. Als deze bestemming wijzigt dan betekent dit dat meer dan 1.500 ha aan gronden die nu nog voor agrarische doeleinden gebruikt kunnen worden deze bestemming kwijtraakt en dreigt op te gaan in water.

Het algemene uitgangspunt van de huidige coalitie is dat het Friese landbouwareaal de komende jaren niet verder terugloopt. Naast de al aangewezen gebieden in de Ecologische Hoofdstruc­tuur (EHS) zal er geen landbouwgrond meer worden omgezet in natuur. Ook gaan er geen nieu­we ecologische verbindingszones buiten de EHS worden aangelegd. De VVD heeft zorgen over het mogelijk verlies van agrarische gronden ten koste van natuur en vraagt daarom onder andere aan het college van Gedeputeerde Staten of zij kans zien om elders in Fryslân grond met een bestemming natuur om te zetten naar landbouwgrond zodat de balans tussen landbouw en natuur niet verslechterd.

De VVD vindt dat de land- en tuinbouw de ruimte moet krijgen om te ondernemen. De sector moet minder worden beperkt door extra regelgeving bovenop wettelijk beleid waarbij het uitgangspunt is: “Haags minimum is provinciaal maximum”. De VVD Fryslân is tegen het onttrekken van vruchtbare landbouwgrond ten behoeve van natuurontwikkeling.

Lees hier de schriftelijke vragen die de VVD heeft gesteld over Verkweldering Noord-Fryslan buitendijks

Klik hier voor de antwoordbrief aan VVD van GS


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter