Verruiming sluizen Afsluitdijk goed voor Friese economie!

Een lang gekoesterde wens van de VVD lijkt in vervulling te gaan. Het sluizencomplex bij Kornwerderzand zal waarschijnlijk worden verruimd. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de Friese economie een enorme impuls te geven. Door de verruiming zullen de havens van Harlingen, Lemmer en Makkum toegankelijk zijn voor grotere schepen, en zullen de toeristische gebieden waaronder de Friese meren beter worden ontsloten.

De Afsluitdijk zal de komende jaren worden opgeknapt. Onderdeel van het huidige plan is het opknappen van het Sluizencomplex van Kornwerderzand tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, waarna het sluizencomplex pas in 2050 in zijn geheel wordt vernieuwd. In april 2012 heeft de VVD bij monde van Anne-Wil lucas-Smeerdijk aan de staatssecretaris gevraagd om ook naar andere alternatieven te kijken dan alleen het opknappen van het Sluizencomplex. Een van de alternatieven was verruiming het sluizencomplex bij Kornwerderzand. In het bestuurlijk overleg dat het Rijk hier met de provincie over heeft gehad is de VVD ter ore gekomen dat hier nu overeenstemming over is bereikt.

Door deze sluizen te verbreden, verdiepen en te verlengen kunnen grotere schepen de havens van ondermeer Makkum, Lemmer en Harlingen bereiken. Vervoer over water wordt vanwege de lagere kosten steeds belangrijker. Door de verruiming worden deze havens interessant voor bijvoorbeeld de zogenaamde short sea coasters. Dit kan de Friese havens een enorme economische impuls geven.

VVD Fryslân is erg content met de verruiming van de sluizen in de Afsluitdijk. "Dit kan de regionale economie een enorme boost geven, en juist dat is een van de kerntaken van de provincie", aldus Klaas Kielstra namens VVD Fryslan.