VVD-Fryslan-wSaE7zYn_400x400

Brief aan VVD-fractie en hoofdbestuur

VVD-Fryslan-wSaE7zYn_400x400

Als besturen van de VVD in de Regio Fryslân sturen wij u deze brief omdat de noodzaak hoog is. Al een langere periode is er sprake van grote onvrede bij de achterban en onze leden.

Waar komt die ontevredenheid dan vandaan? Kort samengevat komt het op het volgende neer:

 • Het regeerakkoord heeft te weinig herkenningspunten voor traditionele VVD doelgroep, onder andere de ondernemers.
 • In het kabinet is het echte VVD-geluid niet of te weinig te horen.
 • De landelijke VVD-fractie fungeert te vaak als verlengstuk van het kabinet.
 • Door een gebrek aan dualisme is de fractie vrijwel onzichtbaar.
 • Ondanks een 34 koppige fractie is er geen duidelijke liberale koers en visie zichtbaar .
 • Veel crises en bijzonder weinig oplossingen.

Bovenstaande punten zijn hopelijk niet nieuw voor u. Op al deze punten is wel daadwerkelijk verbetering nodig wil de VVD zijn positie handhaven in alle lagen van het openbare bestuur.

Maar bij velen van de achterban zit de pijn dieper. De VVD is na jaren besturen medeverantwoordelijk voor onder andere de toeslagena?aire, de aardbevingsproblematiek in Groningen en de uitpuilende AZC’s. Dit zijn maar 3 voorbeelden waarbij er te lang is weggekeken, gezwegen en gespint. Door het kabinet, maar ook door de VVD! En zo zijn er nog meer dossiers te benoemen. En iedere dag worden de gewone mensen in het land geconfronteerd met de directe gevolgen. De adequate oplossingen lijken voor hen heel ver weg. Niet iets om trots op te zijn als liberaal.

Bovenop dit alles komt nog het Stikstofdossier. Buiten het feit dat de bouw niet verder kan met de noodzakelijk bouw van huizen, dreigt de agrarische bedrijfstak, al dan niet gedwongen, gehalveerd te worden. Vervolgens wordt er een kaartje over de schutting gegooid met reductiedoelstellingen waarbij in vele regio’s er een groot gedeelte van de agrarische sector niet kan blijven bestaan. Met alle gevolgen van dien voor de gehele keten, aanverwante sectoren, maatschappij, sociale cohesie en het landschap. En perspectief of een ander verdienmodel? Dat wordt niet geboden in de kabinetsplannen. Begrijpelijk dat mensen, die met de rug tegen de muur gezet zijn, gaan protesteren.

Op het VVD-congres wordt een motie om de plannen aan te passen, ondanks het afraden van de VVD-top, toch door een meerderheid van de leden gesteund. Nog tijdens het congres wordt duidelijk dat de VVD-top op geen enkele wijze voornemens is om de kabinetsplannen te gaan aanpassen. De doelen blijven staan is de harde boodschap.

Een paar weken later wordt er door de fractie ingestemd met de kabinetsplannen. En ja, er zijn moties ingediend en wensen op tafel gelegd. Diezelfde dag komt er via de e-mail nog een weinig concreet ?lmpje. Wellicht illustratief voor het functioneren de fractie over een langere periode. Maar dit is wel degelijk het punt wat zo frustreert bij onze achterban.

Uit latere interviews met de betrokken ministers kunnen we opmaken dat het kaartje nu indicatief is. Grote vraag is dan natuurlijk: in welke gevallen? Hoe onduidelijk wil je zijn als VVD? Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Maak dingen concreet, zorg voor een duidelijk perspectief en een nieuw toekomstbestendig verdienmodel. In Fryslân werd en wordt druk overleg gevoerd over de zogenaamde Friese gebiedsgerichte aanpak, wat in onze ogen een juiste manier is. Bied genoeg ruimte aan innovatie. Echter door het Rijk worden de provincies op pad gestuurd met een bijna onmogelijke opdracht. Een zelfgecreëerde garantie op weerstand en ontevredenheid.

Dit voelen onze leden en achterban goed aan en die beginnen zich te roeren. Inmiddels heeG ca. 10% van onze leden het advies van onze premier opgevolgd: ze hebben hun lidmaatschap opgezegd!

Met het oog op de aanstaande verkiezingen in 2023 is intern rumoer wel het laatste wat we kunnen gebruiken. De verkiezingsuitslag wordt voor het overgrote merendeel bepaald door het Haagse. Vandaar dat wij ons tot u wenden.

De fractie en de kabinetsleden hebben in deze de sleutel in handen. Samenvattend willen wij het volgende:

 • Laat per direct duidelijk het echte liberale VVD-geluid horen.
  • Laat het niet alleen bij woorden, vergeet de daden niet, want zoals wij hier zeggen: ” Sizzen is neat mar dwaan is in ding”.
  • Communiceer helder en concreet en laat de nietszeggende volzinnen achterwege. De fractie is geen persvoorlichter maar de controleur en opdrachtgever van het kabinet.
  • De fractie en het bestuur moeten meer en beter communiceren met de leden en achterban: kom eens uit de Haagse bubbel.

Zonder koerswijziging zullen de Staten- en waterschapsverkiezingen, en dus daarmee ook de verkiezingen voor de Eerste Kamer, uitlopen op een grote nederlaag. Met de huidige koers zal de VVD zich verder vervreemden van de achterban en een deel van de leden.

De problemen zijn groot en wij nodigen u uit om op zeer korte termijn met ons en onze leden in gesprek te gaan om tot goede oplossingen te komen.

Wij wachten uw (spoedige) reactie af,

Regiobestuur VVD Fryslân