Koeien in de Wei 6207872789_3eb58c2e09_k

Landbouw

Koeien in de Wei 6207872789_3eb58c2e09_k

De agrarische sector is volop in beweging en ziet zich gesteld voor grote opgaven. Zaken als stikstof, mest derogatie en een verdienmodel dat onder druk staat houden het leven van onze agrariërs bezig. VVD Fryslân vindt dat wij trots moeten zijn op onze agrarische sector. Agrariërs zorgen ervoor dat van ‘niets’ een heel waardevol ‘iets’ wordt gemaakt, namelijk ons voedsel. Een primaire levensbehoefte en van groot strategisch belang voor onze autonomie als land.

We zien ook dat niet alles meer kan. Schaalvergroting als ultiem doel is niet meer houdbaar. Ook in Fryslân zullen we moeten kijken naar wat lokaal wel kan en nodig is. Het is zaak om de juiste balans te vinden tussen enerzijds de belangen van natuur en omgeving en anderzijds een passend verdienmodel en een fatsoenlijke boterham voor de agrariër.

Agrariërs van nu zijn niet meer de agrariërs van 50 jaar geleden, net zo goed als dat de agrariër van over 50 jaar niet meer dezelfde zal zijn als de agrariër van nu. Als VVD Fryslân zien we een betrokken sector die wil innoveren, creatieve ideeën heeft en experimenteert. Wij willen de sector de ruimte geven om met nieuwe ideeën en oplossingen te werken aan de agrarische sector van de toekomst. Het is voor ondernemers en inwoners funest als beleid wispelturig is of wanneer daar niet van op aan gegaan kan worden. Zeker als je als agrariër zeer kapitaalintensieve investeringen hebt gedaan of nog moet doen die zich pas in vele jaren kunnen terugverdienen. Het is daarom belangrijk om de sector duidelijkheid en perspectief te geven. Ook als dat betekent dat iets niet meer kan.

In de agrarische sector is geen one size fits all. Een varkenshouder is anders dan een melkveehouder en weer anders dan een aardappelteler. Iedere deelsector heeft zo weer zijn eigen uitdagingen. Hetzelfde geldt voor de verschillende regio’s. We vinden dat er maatwerk moet zijn.

De agrarische sector is van oudsher goed verenigd. We blijven met de sector en anderen goed en structureel in gesprek om input te krijgen voor de beslissingen die genomen moeten worden. Met als doel het juiste midden te vinden tussen alle belangen die spelen.

Veenweide

Een ander groot vraagstuk in onze provincie is de veenweide problematiek. Het veen klinkt in waardoor er onder meer problemen ontstaan aan funderingen. Dit kan enorme (financiële) schade opleveren voor onze inwoners. Schade die zij tot nu toe vaak zelf moeten dragen en kan leiden tot grote problemen. Bewoners voelen zich soms onveilig in hun eigen woning en hebben soms te maken met een woning die ronduit onverkoopbaar is. VVD Fryslân vindt dit zeer wrang en ronduit onwenselijk. Als eigenaar heb je zelf geen enkele invloed op de grondwaterstand rondom jouw woning. Als er door keuzes van anderen dan schade ontstaat moet je niet in de kou gelaten worden.

Als VVD Fryslân zien wij een groot risico dat de veenweideproblematiek een pijnlijk dossier kan worden door de hersteloperatie van de fundering van woningen. Mocht er schade zijn die, geheel of deels, aan overheidshandelen te wijten is, vinden wij dat inwoners laagdrempelig en ruimhartig gecompenseerd dienen te worden. Als VVD Fryslân pleiten wij voor het op korte termijn instellen van een laagdrempelige, efficiënte en ruimhartige regeling en landelijk subsidiemogelijkheden funderingsherstel

Onze ambities

 • Een visie voor een toekomstbestendige Friese economie
 • Bedrijventerreinen waar meteen gebouwd kan worden
 • Snelle oplossing van de verstopping van het stroomnet
 • Provincie brede dekking van betrouwbaar en supersnel internet (glasvezel of anderszins)
 • Jongeren hebben digitale vaardigheden op en top in de vingers
 • Goed klimaat voor startups & scale-ups
 • Instellen van een Fries Economische Adviesraad
 • Meer jaarrond toerisme en voorzieningen
 • Legalisatie van PAS-melders
 • Maatwerk en perspectief voor de agrarische sector bij hun transitie
 • Heroverwegen Natura2000-gebieden
 • Menselijk en daadkrachtig optreden in het kader van de veenweideproblematiek