Motie over onderzoek vervuiling oppervlaktewater aangenomen

De VVD in de Tweede Kamer heeft onlangs een motie ingediend dat vraagt om duidelijkheid omtrent de vervuiling van oppervlaktewater. Op dit moment wordt aangenomen dat de landbouw de grootste vervuiler is maar uit recent onderzoek blijkt dat ook veel andere bronnen zorgen voor vervuiling van ons oppervlaktewater. Het onderzoek gaf verder aan dat in gebieden met een hoge fosfaatbelasting weinig intensieve veeteelt is. Wel zijn in deze gebieden veel riooloverstorten, watervogels en natuurlijke fosfaatrijke kwellen. Ook de modellen die gebruikt worden voor het bepalen van de uitstoot van fosfaat en stikstof blijken zeer veel af te wijken van de daadwerkelijk gemeten waarden.

Ook de VVD in de Friese Staten vroeg onlangs aandacht voor het onderzoek. De VVD is van mening dat het duidelijk moet worden wat het aandeel is van andere bronnen dan de landbouw op de concentratie van stikstof en fosfaat in het oppervlakte water en welke effecten deze bronnen hebben op het behalen van de waterdoelen. “Het is van groot belang om te weten welke bronnen nu buiten beeld blijven maar wel degelijk voor vervuiling zorgen”, aldus Nynke Koopmans.

De motie werd in de Tweede Kamer aangenomen.

 

Klik hier voor de motie
Klik hier voor het artikel over het onderzoek