VVD: ook Staten moeten lessen trekken uit NRK-rapport

Door de Randstedelijke en Noordelijke Rekenkamers is de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar het Waddenfonds. Dit fonds, dat in 2012 naar de Waddenprovincies is gedecentraliseerd,  is destijds opgericht ter compensatie voor de negatieve effecten van de gaswinning in het Waddengebied. Voor de periode 2012 tot 2026 is er een budget beschikbaar van €562 miljoen euro. Het onderzoek van de Rekenkamers richtte zich op het proces rondom deze decentralisatie en om inzicht te krijgen hoe de uitvoering van het Waddenfonds is verlopen.

Het rapport van de Rekenkamers werd afgelopen woensdag besproken in Provinciale Staten. Een van de discussiepunten uit dit rapport is de onafhankelijkheid van de besluitvorming van het Waddenfonds. Deze zou volgens de Rekenkamers onder druk staan. De VVD heeft daarom een amendement ingediend dat de Staten meer inzicht moet geven op hoe dit in de toekomst beter kan. Dit amendement werd met grote meerderheid aangenomen. Het Waddenfonds gaat in overleg met de Rekenkamer om te kijken hoe dit beter kan worden gewaarborgd. De verslagen van deze gesprekken zullen voor het einde van het jaar terug komen naar Provinciale Staten.

Een ander punt dat de VVD maakte is het ontbreken van een monitoringskader of evaluatiesysteem. Een punt dat de VVD al eerder maakte en destijds al moties voor indiende. Ook de Rekenkamer constateerde het ontbreken hiervan en daardoor is er geen inzicht in de mate waarin de projecten bijdragen aan de doelstellingen van het Waddenfonds. Wederom diende de VVD daarom moties (motie monitoring investeringskader en motie monitor Waddenfonds) hierover in, die in grote meerderheid werden aangenomen.

Tot slot heeft de VVD ook aandacht gevraagd voor een zeer belangrijk punt uit het rapport namelijk de rol van de Staten zelf bij het Waddenfonds en gemeenschappelijke regelingen in het algemeen. De VVD zou graag zien dat de Statenleden lering trekken uit dit rapport en de provinciale werkgroep gemeenschappelijke regelingen dit verder oppakt. Een motie hierover werd aangenomen.