Beheerssituatie kanalen: "Kapitein Poepjes duwt PS met grote snelheid door besluitvormingssluis"

De VVD is niet gelukkig met de wijze waarop het besluitvormingstraject omtrent de nieuwe beheersituatie van de Friese kanalen tot op heden heeft plaatsgevonden. Eind 2011 moesten de staten "halje travalje" een besluit nemen, want anders zouden de 95 miljoen euro van het Rijk door de Tjerk Hiddes Sluizen weggestroomd zijn...

Daarna ontvingen de Staten nog een briefje met daarin een mailwisseling met de voormalige accountant PWC waarin kort door de bocht te kennen werd gegeven dat gehanteerde discontovoet van 4,5% wel klopte. Weer een poosje later drukt gedeputeerde Poepjes de woordvoerders nog een rapportje van de huidige accountant E&Y in handen met dezelfde strekking. De VVD is van mening dat provinciale staten zo wel een soort "duwbakken" lijken die door kapitein Poepjes met grote snelheid door de besluitvormingsluis worden geduwd en dat kan niet de bedoeling zijn. Op voorhand gaan wij er als VVD niet vanuit dat kapitein Poepjes op ramkoers ligt, maar als Staten moeten wij wel zorgvuldig tot besluitvorming kunnen komen.

Het lijkt een mooi bedrag, de 95 miljoen euro die provincie Fryslan van het Rijk krijgt, maar dit bedrag is wel voor het eeuwigdurend beheer en onderhoud van het Van Harinxmakanaal. De VVD vond het goed, dat tijdens de op verzoek van PS gehouden informerende bijeenkomsten te lange leste de nodige aanvullende informatie werd verstrekt. Het is spijtig te moeten constateren dat het college van GS daar zelf niet eerder mee kwam. Op initiatief van de PvdA is er een amendement opgesteld, welke door de VVD wordt onderschreven en waarmee de financiele borging van dit besluit gewaarborgd wordt.

Daarnaast heeft de VVD grote zorgen ten aanzien van de veiligheid op het Prinses Margriet kanaal. Het Rijk heeft als beheerder met name belang bij een zo snel mogelijke doorvaart van de beroepsvaart van Lemmer naar Delfzijl. Terwijl het belang van Fryslan als toeristische provincie met name is gelegen in de veiligheid van de watertoerist op de Friese wateren. Wanneer het Rijk eenzijdig een hogere vaarsnelheid toestaat op het Prinses Magrietkanaal, dan wordt het er wat betreft de veiligheid van de watersporter zeker niet beter op. Gelet op hetgeen in het convenant is vastgelegd, heeft de provincie daar straks geen invloed meer op.

De VVD-fractie heeft daaromtrent tijdens de behandeling in PS een motie ingedient waarin  gedeputeerde staten wordt opgeroepen om in het convenant of aanvullende overeenkomst een bepaling op te nemen waarin wordt bepaald dat het Rijk niet zonder instemming van provincie Fryslan kan overgaan tot het instellen van een hogere vaarsnelheid op het Prinses Margriet kanaal.