Krimp hoeft geen probleem te zijn, leegstand is dat wel!

Onlangs heeft de Statenfractie van VVD Fryslân samen met VVD Tweede Kamerlid Betty de Boer een werkbezoek gebracht aan de gemeente Dongeradeel. Met ambitieuze projecten en nieuwe samenwerkingsvormen werkt Dongeradeel aan een kwaliteitsverbetering van de regio om hiermee te anticiperen op de krimp. Nadrukkelijk is dit geen aanpak om de krimp te bestrijden maar is het doel om woonmilieus te behouden en te versterken om de leefbaarheid te vergroten. De dorpen koesteren de kern en willen voorkomen dat aan de randen nieuwbouw plaatsvindt terwijl de kern leegloopt.

De gemeente Dongeradeel kent vier dorpen met een beschermd dorpsgezicht: Holwerd, Ee, Metslawier en Moddergat. Deze dorpen zijn belangrijke dragers van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit en kennen mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het aantal inwoners van de gemeente Dongeradeel daalt de laatste jaren gestaag. De dorpen laten een wisselend beeld zien, maar de daling manifesteert zich vooral in de dorpen Holwerd en Ee. Dit experiment richt zich primair op de particuliere woningvoorraad binnen de beschermde dorpsgezichten. Daarnaast wordt ook sociale omgeving, de infrastructuur en het aanzien van de erven van de woningen in het dorpsgezicht meegenomen. De huizen voldoen vaak niet meer aan de eisen van deze tijd, waardoor leegstand en verpaupering dreigen.

Het werkbezoek begon met een presentatie van het ‘Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel' door Sytske Raap, projectleider vanuit gemeente Dongeradeel. Daarna werd er een presentatie gegeven door Maeike Lok die projectleider is vanuit Doarpswurk over het ‘Experiment Aanpak Rotte Kiezen'. Tot slot werd er een wandeling gemaakt door Holwerd om de leegstand en verpaupering van sommige huizen in de praktijk te bekijken.

De VVD is van mening dat krimp van het aantal inwoners op het platteland gevolgen heeft voor de leefbaarheid en dienstverlening in de dorpen. Een krimpende bevolking op het platteland hoeft geen probleem te zijn. Leegstand is dat wel. Woningbouwcorporaties en verhuurders moeten daarom meer rekening houden met de wensen van de (nieuwe) bewoners, zoals aangepaste huizen bouwen voor senioren of huizen daarvoor verbouwen. Innovatie en creativiteit op het gebied van voorzieningen kunnen van krimp een kans maken. Projecten op dat gebied, die aansluiten bij provinciale taken, verdienen steun. De provincie moet op een adequate manier inspelen op mogelijkheden en kansen van functiewijziging.

Klik hier voor meer informatie over ‘Experiment Aanpak Rotte Kiezen’