VVD maakt zich zorgen om veiligheid en economische consequenties proef waterpeil Lauwersmeer

Woensdag 3 februari heeft de heer Staghouwer, gedeputeerde van Groningen, een bliksembezoek afgelegd aan een melkveebedrijf in Kollumerpomp aan de rand van het Lauwersmeer. Over dit bezoek heeft hij een blog[1] geschreven waarin een aantal verontrustende punten naar voren wordt gebracht met betrekking tot het waterbeheer en de proef met een hoger waterpeil in het Lauwersmeer die men voornemens is uit te voeren.

De VVD heeft eerder zorgen geuit over de waterveiligheid die een tijdelijke verhoging van het waterpeil met zich kan brengen. Uit de blog blijkt dat bewoners rond het Nationaal Park aan ‘de reputatie van het waterschap twijfelen’. Het gevoel van onveiligheid dat door de bewoners wordt ervaren vindt zijn oorsprong in de wateroverlast die in 2012 optrad en waarbij verschillende incidenten zijn opgetreden. Waterveiligheid is primair een taak van het waterschap, maar de provincies hebben wel een (grond)wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de waterschappen en voeren op basis hiervan toezicht uit op de waterschappen.

Naast de zorgen omtrent de veiligheid maakt de VVD zich ook zorgen om de mogelijke economische consequenties die het onder laten lopen van grond en de daarmee gepaard gaande verzilting heeft op de (agrarische) ondernemers in dat gebied. De verzilting zou kunnen leiden tot waardedaling van de (landbouw)gronden. De VVD is van mening dat ondernemers niet de dupe mogen worden van deze proef en dat schade volledig gecompenseerd dient te worden.

Schriftelijke vragen:

 

  1. Bent u bekend met de blog van Staghouwer en deelt u de zorgen die hierin geuit worden?
  2. Vindt u dat tijdens de proef met verhoging van het waterpeil de veiligheid van de inwoners voldoende geborgd is? Zo ja, hoe is deze veiligheid geborgd? Zo nee, wat gaat de provincie doen (vanuit haar rol als toezichthouder op de waterschappen) om deze veiligheid wel voldoende te borgen?
  3. Het waterschap Noorderzijlvest heeft een kwantitatieve schadeanalyse[1] in het Lauwersmeergebied laten opstellen door Universiteit Twente. Hierin wordt een aantal scenario’s geschetst met daaraan gekoppeld het schadebedrag als gevolg van een overstroming in het Lauwersmeergebied. Hoe kijkt het college aan tegen de uitkomsten van dit rapport in relatie tot het bedrag in de schaderegeling met betrekking tot verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer?
  4. Uit de blog van Staghouwer blijkt ook dat er angst onder de boeren is voor zogeheten 'zoute kwel' die hun goede landbouwgrond hoogstwaarschijnlijk in waarde doet verminderen. Hoe borgt het college dat goede landbouwgrond niet in waarde daalt door verzilting zolang er geen rendabele alternatieven zijn?
  5. Het doel van de tijdelijke verhoging van het waterpeil is natuurontwikkeling. Zou dit doel ook op andere manieren bereikt kunnen worden, bijvoorbeeld door het riet te maaien zoals volgens uitspraken van de LTO ook in het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’ in Friesland gebeurt?

 

Klik hier voor de antwoordbrief aan VVD over de rietproef Lauwersmeer

 

[1] http://www.provinciegroningen.nl/gs/actueel/blogs-gedeputeerde-staten/henk-staghouwer/detailpagina-henk-staghouwer/_weblog/toon/Item/op-bezoek-in-friesland/


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter