Begroting 2013: College heeft teveel bezuinigd op infrastructuur

Provinciale Staten hebben in de vergadering van 7 november de begroting voor 2013 behandeld. Hieronder de bijdrage zoals die door Aukje de Vries namens de VVD in eerste termijn is verwoord.

 

Dit college is ongeveer halverwege de rit. Het college zegt zelf dat ze op stoom ligt met de uitvoering van het coalitie-akkoord. Daarin klinkt tevredenheid door over hoe het loopt, maar is dat terecht?

De veel eerder in gang gezette infrastructuurprojecten worden uitgevoerd. Er is geld voor de gebiedsontwikkeling, maar dat is relatief simpel als je over genoeg geld beschikt. Er is een nota natuur, ook al had de VVD daar andere accenten gelegd. De vaargeul De Boontjes wordt eindelijk uitgediept en er is een eerste bedrag voor de financiering van Wetsus, mede door de inzet van de VVD.

Wat staat daar tegenover in de afgelopen anderhalf jaar?

  • Kritische en soms vernietigende rekenkamerrapporten over het bodembeleid, plattelandsbeleid en grondbeleid en meerdere onderzoeken naar de REC.
  • Een nota economie zonder visie, ambitie en uitvoeringsplan. En ondernemers van VNO/NCW die het vertrouwen dreigen op te zeggen in het college van GS.
  • De nu al miljoenen kostende Culturele Hoofdstad dat bij de provincie een financieel en organisatorisch drama was.
  • Breedbandinfrastructuur, waar medio 2011 een voorstel voor lag, maar dat PS onvoldoende vond en waarover het sindsdien erg stil is.
  • De .frl-extensie: waar het college PS een voorstel voor ruim 2 miljoen euro bijdrage en wat kort daarna gewoon door de markt opgepakt wordt.
  • De transitie sociaal beleid: het stuk is onvoldoende en college moet haar werk over doen. Hetzelfde voor de notitie grondbeleid.
  • Hoog oplopende debatten met PS over de kerntakendiscussie en de kadernota 2013.
  • Het debacle van het gronddossier: fouten bij onteigening centrale as, mogelijke staatssteun, slechte bestuurlijke aansturing, onvoldoende actieve informatievoorziening, beleid uit 2007 dat niet goed is uitgevoerd, een nog lopend onderzoek van Berenschot, etc..
  • Geld voor de stedelijke vernieuwing in de periode 2010 - 2015, dat pas vanaf 2013 kan worden uitgegeven, want dan is de verordening pas klaar.
  • Thialf: jaren praten en uiteindelijk allerlei initiatieven zien oppoppen elders in het land; en dan nu een voorstel om veel meer geld in dit project te steken; onmachtig bijdragen van het Rijk en het bedrijfsleven te regelen.

De balans halverwege de rit moet iedereen hier in deze statenzaal maar zelf opmaken! Wij hopen dat er een keerpunt komt!

Als het gaat om de financiën schrijft de provincie Fryslân in de jaren 2013, 2014 en 2015 rode cijfers. Ook al heeft de provincie geld in overvloed. Een zelf opgelegde absurde taakstelling op verkeer en vervoer wordt pas in 2021 gerealiseerd. En deze bezuiniging wordt dan ook nog eens afgedicht met het geld dat vrij komt door het afblazen van de spoorlijn Heerenveen - Groningen. Geld dat ook anders ingezet had kunnen worden voor de economie en de infrastructuur in de provincie.

De VVD vindt dat onbegrijpelijk, en slecht financieel beleid. De provincie Fryslân heeft nog ruim 1 miljard euro NUON-geld tot haar beschikking. Inmiddels wordt er aan alle kanten aan geknibbeld om daar toch maar meer van uit te geven. Dit heeft behoorlijke consequenties voor de begroting omdat het rendement van ruim 25 miljoen euro structureel is opgenomen. De VVD vindt dat je die discussie dan ook openlijk moet voeren en in de volledige breedte. En niet steeds maar afwijken van wat je hebt vastgesteld. De VVD is bang dat als we over 10 jaar terug kijken, het geld op is, en we geen idee meer hebben wat we er nu eigenlijk aan over gehouden hebben.


Kleine, krachtige overheid

De VVD wil een kleine, krachtige overheid. De overheid is er niet voor om alle problemen op te lossen. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid over hun leven. De dingen die de overheid moet doen, moet ze ook goed doen.

Daarbij past niet dat bedrijfsvoeringskosten bij een dalend aantal formatieplaatsen op hetzelfde peil blijven. Daarbij past niet dat de provinciale begroting fors daalt in de komende jaren, maar het aantal formatieplaatsen dit op geen enkele manier volgt. Als het aantal formatieplaatsen mee zou dalen met de daling van de lasten in de begroting, dan zou het aantal fte's in 2016 nog maar ruim 300 moeten zijn in plaats van 700. Hieromtrent heeft de VVD twee moties ingediend.
Opcenten

De opcenten op de motorrijtuigenbelasting in Fryslân zijn de komende jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. Eerder hebben meerdere partijen PvdA, CDA, FNP En VVD, onder meer in 2009, nog uitgesproken dat de opcenten in Fryslân niet hoger mogen zijn dan het landelijk gemiddelde. Om dit opnieuw te bevestigen heeft de VVD een motie ingediend.
Verkeer en vervoer

Het college heeft structureel 14,5 miljoen euro op verkeer en vervoer bezuinigd. De traverse Lemmer is nog steeds niet geregeld. Maar er zijn veel meer knelpunten waarvoor geen geld meer is. Dat blijkt uit de verschillende moties die op tafel liggen/komen te liggen. Iedereen, dus ook de coalitiepartijen merken nu direct de gevolgen van de overdreven bezuinigingsdrift op dit onderwerp. En men probeert dat nu krampachtig en ad hoc te herstellen. Laten we eerlijk zijn, er is simpelweg teveel bezuinigd op verkeer en vervoer. De VVD wil dat structureel herstellen, en snel een incidenteel knelpunt bij Tsienzerbuorren oplossen door daarvoor nu al geld beschikbaar te stellen. Hiertoe is een motie en een amendement ingediend.
Economie

Tot slot nog een paar zaken op het gebied van de economie. De VVD wil dat de problemen van de bedrijven in Hallum worden opgelost. Het is onbestaanbaar dat er voor deze fantastische bedrijven geen oplossing zou komen en ze gedwongen zijn om te vertrekken. Daarom hebben we samen met enkele andere partijen een motie ingediend.

Op toeristisch gebied ligt het accent vaak op watersport, maar er is meer te beleven in Fryslân, bijvoorbeeld wandeltoerisme. Daarom heeft de VVD een amendement ingediend om geld beschikbaar te stellen voor een lange afstandswandelpad. Voor het toerisme is het ook belangrijk dat Fryslân met de tijd mee gaat als het gaat om WIFI. Samen met de PVV wil de VVD samen met gemeenten en marktpartijen hier een forse impuls aan geven.

Hieronder de moties zoals ingediend door de VVD:

Motie bedrijfsvoeringskosten.doc

Motie uitgaven - ftes.doc

Motie opcenten.doc

Motie kleinschalige infrastructuurprojecten.doc

Amendement Tsienzerbuorren.doc

Amendement wandelpaden.doc

Publicatiedatum: 7 november 2012