College komt afspraken KHS2018 (weer) niet na

In december 2011 werd Provinciale Staten om € 2,4 miljoen gevraagd voor de campagne van Culturele Hoofdstad. Na een discussie in de Staten kwamen de PvdA, CDA en de FNP tot een compromis dat er € 0,8 miljoen van dit geld werd vrijgegeven en dat de rest zou volgen in maart op voorwaarde dat Leeuwarden dan concrete plannen en een financiële onderbouwing zou tonen. Er moet dan onder andere een overzicht liggen van bijdragen van derden: bedrijven, instellingen en andere organisaties.

Nu blijkt uit een brief van 8 maart dat aan de voorwaardelijke toezegging van GS om in maart 2012 een uitgewerkt projectplan inclusief financiële onderbouwing aan PS voor te leggen niet kan worden voldaan. Terwijl het niet ging om een toezegging, maar om een besluit van Provinciale Staten. Dit komt volgens het college van GS voort uit het besluit dat de gemeenteraad van Leeuwarden heeft genomen om bezuinigingsplannen eerst af te willen wachten alvorens besluiten ter zake te kunnen en willen nemen. Hiermee is ook de bijdrage van Leeuwarden als trekker van het project nog steeds niet helder. Terwijl voor de kandidatuur een bijdrage van Leeuwarden cruciaal is. Het is bovendien verwonderlijk dat nu opeens een veel lager bedrag volstaat.

Met de brief, die informerend van aard is, wordt niet voldaan aan de afspraken die GS en PS met elkaar hebben gemaakt en wordt voorbij gegaan aan het amendement zoals dat destijds is aangenomen in de vergadering van 21 december en de toezeggingen die zijn gedaan door het college van GS. Er zou in maart een inhoudelijke en financiële onderbouwing komen te liggen en op basis daarvan zou er een besluit worden genomen over de rest van de financiële middelen. Het college van GS praat nu alleen nog maar over het informeren van PS in april.

De VVD wilde in december al duidelijkheid die niet kwam. Nu wordt er weer geschoven. ‘Als je een kans wil maken moet je duidelijkheid bieden', aldus Aukje de Vries.

Media:

 

Omrop Fryslân à Plan Ljouwert 2018 net klear

 

Publicatiedatum: 9 maart 2012