College: niet nodig Staten te informeren over ontwikkelingen beleggingen

Begin oktober 2011 bleek dat de provincie Fryslan ook obligaties had uitstaan bij de in financiële problemen verkerende Belgisch-Franse bank Dexia ter waarde van 10 miljoen euro. De VVD Fryslan heeft daarover vragen gesteld aan het college van GS. Ten aanzien van de obligaties van Dexia voorziet het college weinig problemen door de aanvullende zekerheden die deze obligaties hebben, waardoor het eventueel omvallen van Dexia voor de provincie hoogstwaarschijnlijk niet treft. Er heeft zich geen situatie voorgedaan die voorkomen had moeten worden

De VVD vindt het een slechte zaak dat het college van GS aangeeft dat het tot op heden geen reden heeft gezien om de staten te informeren over de onrust op de financiële markten in relatie tot de beleggingsportefeuille. Het college beschouwt het als een uitvoeringskwestie.
Sinds 1 juli 2011 is er wegens de aanhoudende onrust op de financiële markten echter wel een aangescherpt mandaat van kracht, volgens het college van GS, waardoor alle nieuw te beleggen gelden enkel worden belegd in obligaties van AAA-landen en AAA-supranationale obligaties.
Door de aanhoudende onrust zijn er inderdaad obligaties afgewaardeerd , maar deze leiden niet tot een gedwongen verkoop. Per 30 september heeft ruim 80% van de portefeuille van de provincie AAA-rating en de rest minimaal een AA-rating. Door de aanscherping van 1 juli 2011 voldoet 20% dus niet aan de richtlijnen.
De VVD staat bekend om zijn stevig solide financieel beleid en wil dat dit ook in Fryslân geldt. De beleggingsportefeuille van de provincie moet regelmatig worden gecontroleerd op risicovolle beleggingen en de provincie moet er bovenop zitten wanneer beleggingen die de provincie heeft uitstaan slechter worden beoordeeld. VVD-statenlid Aukje de Vries: "De stand van zaken in de financiële wereld verandert op dit moment razendsnel. In deze tijden tellen dagen en soms zelfs uren. Het college moet snel kunnen anticiperen." Het college van GS wil niet een doorlichting van het provinciale pakket beleggingen naar aanleiding van Dexia-drama.
De vermogensbeheerders die door Falcon zijn aangesteld volgen de markt op de voet en informeren het college direct indien er sprake is van een toenemend risico ten aanzien van de provinciale beleggingen. De vermogensbeheerders contoleren de beleggingsportefeuille op mogelijke risico's en rapporteren maandelijks aan het college van GS. Daarnaast leggen ze periodiek verantwoording af in de treasury commissie (TC). De TC komt viermaal per jaar bijeen en toetst het door de vermogensbeheerders gevoerde beleid. Deze werkwijze heeft volgens de VVD echter niet voorkomen dat de provincie toch obligaties heeft/had in een risicovol bedrijf als Dexia.

 

Vraag
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aanGS / lid van GS Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp Beleggingen provincie - obligaties Dexia
Vraag / Vragen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Het ANP bericht vandaag dat de provincie Fryslan obligaties Dexia heeft.: LEEUWARDEN (ANP) - De provincie Friesland bezit obligaties met een totale waarde van 10 miljoen euro van de in financiële problemen verkerende Belgisch-Franse bank Dexia. Dit heeft een woordvoerder van de provincie woensdag gezegd. De twee obligatieleningen die in het bezit zijn van de provincie, met elk een waarde van 5 miljoen euro, worden door de Belgische staat gegarandeerd, aldus de zegsman. De ene lening loopt op 28 oktober af. De andere loopt nog door tot 2017. Klopt dit bericht? Zo nee, wat is het correcte bericht? Waarom moeten de Staten dit via de media vernemen en zijn de Staten hierover niet rechtstreeks geïnformeerd? Hoeveel risico loopt de provincie met de Dexia belegging? Wat zijn de gevolgen op het moment dat Dexia wordt genationaliseerd? Welke maatregelen treft het college van GS om een situatie zoals rondom de belegging Dexia een volgende keer te voorkomen? Hoe kan het dat met het treasury-beleid van de provincie en de daarin opgenomen en afgesproken waarborgen, een belegging als Dexia toch onderdeel uitmaakt van de portefeuille van de provincie? Welke potentieel risicovolle beleggingen heeft de provincie Fryslân nog meer in portefeuille en kan het college van GS op korte termijn een totaaloverzicht c.q. doorlichting geven van het pakket van beleggingen van de provincie, inclusief de risico's en onzekerheden? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? Welke beleggingen van de provincie Fryslân zijn het afgelopen jaar slechter beoordeeld? Wordt de beleggingsportefeuille van de provincie met regelmaat gecontroleerd op risicovolle beleggingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de cyclus waarin dit wordt gedaan?
Indiener (s)
VVD Aukje de Vries
VVD Statenfractie,
Antwoord:
Datum antwoord:woensdag, 2 november 2011
Provinciale StatenVVD-fractiet.a.v. mevrouw A. de VriesPostbus 201208900 HM Leeuwarden
Leeuwarden, 24 oktober 2011
Verzonden,
Ons kenmerk : 00977385
Afdeling : Financiën, Planning en Control
Behandeld door : M.E. Post / (058) 292 51 89 of m.post@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) : Overzicht obligatieportefeuille BV Houdstermaatschappij Falcon
Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over beleggingen in obligaties Dexia

Geachte mevrouw De Vries,
Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 5 oktober 2011, beantwoorden wij als volgt.
Aanleiding vragen:
Het ANP bericht vandaag dat de provincie Fryslan obligaties Dexia heeft.: LEEUWARDEN (ANP) - De provincie Friesland bezit obligaties met een totale waarde van 10 miljoen euro van de in financiële problemen verkerende Belgisch-Franse bank Dexia. Dit heeft een woordvoerder van de provincie woensdag gezegd. De twee obligatieleningen die in het bezit zijn van de provincie, met elk een waarde van 5 miljoen euro, worden door de Belgische staat gegarandeerd, aldus de zegsman. De ene lening loopt op 28 oktober af. De andere loopt nog door tot 2017.
Vraag1: Klopt dit bericht? Zo nee, wat is het correcte bericht?
Antwoord 1: Ja, grotendeels. Voor de exacte informatie verwijzen wij u naar onze brief van 6 oktober, kenmerk 00974805, waarin wij u hebben geïnformeerd over de beleggingen in obligaties Dexia.
Vraag 2: Waarom moeten de Staten dit via de media vernemen en zijn de Staten hierover niet rechtstreeks geïnformeerd?
Antwoord 2: We beschouwen het vermogensbeheer als uitvoering van het gevoerde treasury beleid. Tot op heden hebben wij geen reden gezien om de staten te informeren over de onrust op de financiële markten in relatie tot de beleggingsportefeuille.
Vraag 3: Hoeveel risico loopt de provincie met de Dexia belegging?
Antwoord 3: Ook hiervoor verwijzen wij u naar onze statenbrief van 6 oktober.
Vraag 4: Wat zijn de gevolgen op het moment dat Dexia wordt genationaliseerd?
Antwoord 4: De gevolgen zijn positief. Voor onze obligaties gelden er al aanvullende garantstellingen zodat er al meer dan voldoende zekerheden zijn, maar een nationalisatie is goed voor de obligaties die wij van Dexia aanhouden.
Vraag 5: Welke maatregelen treft het college van GS om een situatie zoals rondom de belegging Dexia een volgende keer te voorkomen?
Antwoord 5: Ten aanzien van de obligaties van Dexia voorzien wij weinig problemen door de aanvullende zekerheden die deze obligaties hebben, waardoor het eventueel omvallen van Dexia ons hoogstwaarschijnlijk niet treft. Er heeft zich geen situatie voorgedaan die voorkomen had moeten worden.
Alle beleggingen dienen te voldoen aan het door GS vastgestelde mandaat. Dit mandaat is strikter dan de wet Fido en de uitvoeringsregeling Ruddo. We overleggen periodiek (en indien nodig ad hoc) met de vermogensbeheerders. Zij volgen de ontwikkelingen in de financiële markten op de voet en berichten ons over de actuele zaken die onze portefeuille aangaan. Eens per kwartaal leggen de vermogensbeheerders verantwoording af aan de Treasury Commissie.
Sinds 1 juli 2011 is er wegens de aanhoudende onrust op de financiële markten een aangescherpt mandaat van kracht, waardoor alle nieuw te beleggen gelden enkel worden belegd in obligaties van AAA-landen en AAA-supranationale obligaties.
Vraag 6: Hoe kan het dat met het treasury-beleid van de provincie en de daarin opgenomen en afgesproken waarborgen, een belegging als Dexia toch onderdeel uitmaakt van de portefeuille van de provincie?
Antwoord 6: De belegging in obligaties Dexia die wij in de boeken hebben passen binnen het afgegeven mandaat, wat scherper geformuleerd is dan Fido /Ruddo. De betreffende obligaties hebben extra zekerheden in de vorm van staatsgarantie en hypothecaire zekerheid.
Vraag 7: Welke potentieel risicovolle beleggingen heeft de provincie Fryslân nog meer in portefeuille en kan het college van GS op korte termijn een totaaloverzicht c.q. doorlichting geven van het pakket van beleggingen van de provincie, inclusief de risico's en onzekerheden? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 7: Wij beschouwen het vermogensbeheer als een uitvoeringskwestie. Er wordt gehandeld binnen de financiële verordening, de uitvoeringsregeling treasury en het vastgestelde mandaat. Zonder in te gaan op individuele titels informeren wij u hierbij op hoofdlijnen over de opbouw van de portefeuille. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage Obligatieportefeuille BV Houdstermaatschappij Falcon per 30 september 2011.
Vraag 8: Welke beleggingen van de provincie Fryslân zijn het afgelopen jaar slechter beoordeeld?
Antwoord 8: Alle aangekochte obligaties voldoen aan de wet Fido en uitvoeringsregeling Ruddo en het door ons opgestelde mandaat. Dit betekent dat de obligaties bij aanvang minimaal een AA-rating dienen te hebben. Door de aanhoudende onrust zijn er inderdaad obligaties afgewaardeerd , maar deze leiden niet tot een gedwongen verkoop. Per 30 september heeft ruim 80% van onze portefeuille AAA-rating en de rest minimaal een AA-rating.
Vraag 9: Wordt de beleggingsportefeuille van de provincie met regelmaat gecontroleerd op risicovolle beleggingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de cyclus waarin dit wordt gedaan?
Antwoord 9: Ja, de vermogensbeheerders die door Falcon zijn aangesteld volgen de in de markt op de voet en informeren ons direct indien er sprake is van een toenemend risico ten aanzien van onze beleggingen . De vermogensbeheerders contoleren de beleggingsportefeuille op mogelijke risico's en rapporteren ons maandelijks. Daarnaast leggen ze periodiek verantwoording af in de treasury commissie (TC). De TC komt viermaal per jaar bijeen en toetst het door de vermogensbeheerders gevoerde beleid.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
J.A. Jorritsma, voorzitter
Drs. A.J. van den Berg, secretari

Publicatiedatum: 6 november 2011