Faillissement stoomtrein heeft gevolgen voor geld provincie

Op vragen van de VVD Fryslan antwoord het college van GS dat toen Toen de financiële problemen duidelijk werden, de Stichting steun heeft gezocht bij de Rabobank en twee meest betrokken overheden, gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie. Na meermalen bestuurlijk overleg is door de gemeente Sudwest-Fryslân mede namens de provincie Fryslân en de Rabobank aan de voorzitter van de stichting medegedeeld dat die extra ondersteuning van de overheid niet beschikbaar is.

De stichting is inmiddels failliet verklaard en de toekomst van de stichting is in handen van de curator. Wij hebben begrepen dat de curator de voorkeur voor een doorstart heeft, maar in welke vorm en met welke rechtspersoon dat dan moet gebeuren is nog onderwerp van onderzoek.

Er is geen subsidie aan de stichting verstrekt. De provincie heeft aan Prorail opdracht gegeven de aansluiting te verzorgen tussen de emplacementen van de stichting en het openbare spoor. Er is alleen sprake van een relatie met Prorail. Technisch zijn de projecten van Prorail en de stichting wel met elkaar verweven.

De projectkosten van de opdracht aan Prorail bedragen € 4,5 mln., waarvan € 2 mln. is gefinancierd uit eigen middelen, € 2 mln. SNN-subsidie en € 0,5 mln. subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Van deze opdracht is tot op dit moment ca. € 1,85 mln. besteed. Bij definitief niet doorgaan zullen nog kosten moeten worden gemaakt voor het terugbrengen in oude staat. De totale kosten bij niet doorgaan zullen ca. € 2,1 - 2,6 mln. bedragen, afhankelijk van de mate waarin Prorail de overtollige materialen (wissels en schakelkasten) elders kan inzetten.

Verder is er EU budget (en daaraan gerelateerd de provinciale cofinanciering) gestoken in de Stoomtrein Sneek - Stavoren voor: 1. Organisatie van een stoomweekend; totale kosten € 81.037,- waarbij de totale subsidie € 13.710,- (50% EU, 50% FYLG) bedroeg2. Haalbaarheidsstudie "Museum treinen op zee"; totale bijdrage EU middelen: € 3.729,- (totale kosten € 15.000,-)3. Stoomarrangement-miniwebsite; totaal € 25.000,- EU middelen (100% gefinancierd uit EU middelen)De bovenstaande projecten zijn inmiddels allemaal uitgevoerd en er is daarom ook geen reden om de verstrekte subsidie terug te vorderen.

Het mislopen van het project heeft wel consequenties voor onze opdracht aan Prorail en de aan de provincies toegezegde subsidies.
Antwoord:

Datum antwoord:donderdag, 1 december 2011

 

Provinciale Staten van de Provincie FryslânVVD Statenfractie, Tom van Maurik en Otto van der GaliënPostbus 201208900 HM LEEUWARDEN

 

Publicatiedatum: 2 december 2011