Fries-Friese pad bevordert sporttoerisme in Fryslan

In juni heeft VVD Fryslân schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over wat de provincie kan betekenen voor de ontwikkeling van wandel -en ruitersporttoerisme in Fryslân. De VVD is van mening dat Fryslân meer te bieden heeft dan alleen de meren en de Waddeneilanden en vraagt daarom aan GS of de provincie bijvoorbeeld lange afstandspaden kan ontwikkelingen in andere streken in Fryslân. De Zuidoosthoek van Fryslân leent zich met zijn zandgronden bijvoorbeeld uitstekend voor wandel -en ruiterpaden.

GS geeft aan dat het sporttoerisme inderdaad verder ontwikkeld kan worden en dat de wandelsport een uitstekende invulling is van seizoenverlengend toerisme maar zegt nog niets gedaan te hebben omdat zij wacht op borging van het onderhoud door de gemeentes. Dat is onjuist, want bij Lange Afgstandspaden en ook bij veel streekpaden wordt het onderhoud geborgd door de landelijke Stichting Wandelnet. Het Fries-Friese Pad, ook wel WestFriespad genoemd is een lange afstandswandelpad van West Friesland in Noord Holland door Fryslân naar Ostfriesland in Duitsland. De Provincie Noord Holland heeft de eerste 88 km van dit pad gefinancierd. Financiering in Friesland kan via het Programma Meerjaren Plan of via Fryslân Topattractie, aldus GS. De VVD zal er op aandringen dat dit dan ook gebeurt.
De VVD denkt ook dat het ruitersporttoerisme een impuls kan krijgen door het ontwikkelen van lange afstandsruiterpaden. GS geeft aan dat zij hier geen trekkende rol in hebben bij doorgaande ruiterroutes en dat samenwerkende gemeenten of een stichting in dit geval vaak de trekker zijn. GS wachten initiatieven hiervan af. Korte ruiterroutes worden daarentegen wel ontwikkeld met subsidie van de provincie.

 

 

Publicatiedatum: 23 juli 2012