Fryslan heeft meer te bieden dan de Friese Meren en de Waddeneilanden

Veel mensen van buiten Fryslân denken bij Fryslân aan de meren en Waddeneilanden. Fryslân heeft echter meer te bieden dan de meren en de Waddeneilanden. Zo leent zich de Zuidoosthoek van Fryslân prima voor bijvoorbeeld wandel- en ruiterpaden. Dit betekent dat je meer bekendheid moet geven aan wat de streek te bieden heeft, én zorgen dat de streek meer te bieden krijgt.

Bestaande wandelpaden aan elkaar koppelen en bekend maken is uitnodigend voor toeristen die er buiten het seizoen op uit trekken. Hetzelfde geldt voor ruiterpaden op de zandgronden van Fryslân.

De VVD Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld aan GS waarin het vraagt of GS bereid is na te gaan wat de provincie Fryslân in zijn algemeenheid voor de ontwikkeling van wandelsporttoerisme en ruitersporttoerisme kan betekenen. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van lange afstandspaden. Specifiek wil de VVD weten of GS bekend is met het project West Fries Dwars. Dit is een 289 kilometer Lange Afstands Wandelpad van West Friesland in Noord Holland door o.a. Fryslân naar de Duitse grens. De Provincie Noord Holland heeft de eerste 88 km gefinancierd. De VVD wil weten of het klopt dat het Friese deel van dit pad nog niet gefinancierd is, en wat hier dan de redenen voor zijn.

Hieronder de schriftelijke vragen die door Sylvia Hosman namens de VVD Fryslân zijn ingediend.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde  J. A. De Vries

Gedeputeerde  C. Schokker-Strampel

 

Onderwerp

 

Sporttoerisme
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bent u van mening dat het sporttoerisme in Friesland, met name buiten het Merengebied, nog verder ontwikkeld kan worden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit vergelijking van cijfermateriaal met andere provincies [i] . Zo nee, waarom niet? En bent u van mening dat wandelsport zich bij uitstek leent voor seizoensverlengend sporttoerisme[ii]? Zo nee, waarom niet? Bent u van mening dat een sporttoeristische ontwikkeling,  naast een positieve impuls voor de regionale economie in het algemeen, ook negatieve effecten van krimp kan helpen tegengaan? Zo nee, waarom niet?
2. Kent u het project WestFries dwars[iii], over de ontwikkeling van een Lange Afstands Wandelpad van West Friesland in Noord Holland  over o.a. Fryslân naar Oostfriesland in Duitsland, waarbij de Provincie Noord Holland de eerste 88 km heeft gefinancierd?  Klopt het dat de financiering vanaf Sneek van dit Fries-Friese pad nog steeds niet is geregeld? Indien de financiering niet is geregeld wat is hier dan de reden voor, en indien Provincie Fryslân dit deel niet financiert, wat zijn hier dan de argumenten voor. Indien de financiering wel is geregeld, op welke wijze is dat gebeurd?  Uit welk budget zou dit type projecten gefinancierd kunnen worden?
3. Bent u van mening dat ruitersporttoerisme in het -vooral op de zandgronden- paardenrijke Fryslân een impuls krijgt  door een ontwikkeling van veilige Lange Afstands Ruiterpaden, en dat daarmee tegelijk de vele Friese ruiters een dienst bewezen wordt?   Zo ja, wat kan de provincie daarin betekenen?  Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid na te gaan wat de Provincie Fryslân  concreet voor de ontwikkeling van beide vormen van sporttoerisme kan bijdragen, en specifiek t.a.v. het ontwikkelen van Lange Afstandspaden, en daarover te rapporteren aan de provinciale staten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Indiener (s)

VVD

 

Sylvia Hosman
 

VVD Statenfractie

 

[i] rapport Toerisme en recreatie in cijfers 2011 van het CBS, bv blz 125

[ii] idem

[iii] WestFries dwars, okt 2011, Stichting Wandelnet

Publicatiedatum: 15 juni 2012