Fryslân te laat met vaststellen Milieubeleid

Al in januari 2017 is de termijn van het Fries milieuplan verlopen maar pas afgelopen woensdag werd een nieuw milieuplan besproken in Provinciale Staten. Het nieuwe milieuplan werd gepresenteerd als een continuering van het huidige beleid. Feitelijk kent Fryslân dus vanaf januari 2017 geen milieubeleid.

In het oude beleid werd onderscheid gemaakt in twee sporen, een wettelijk spoor en een spoor met eigen Friese maatregelen, die niet wettelijk vereist zijn. De VVD vindt dat het spoor met wettelijk vereiste maatregelen zonder meer moet worden uitgevoerd. Over het tweede spoor is de VVD echter een stuk kritischer. Ondanks de gesuggereerde continuïteit van beleid, wordt dit beleid, in het voorstel van GS, wel degelijk uitgebreid. Zo wordt MVO-Duurzame Zorg toegevoegd. Gedeputeerde Staten maken niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Ook is onduidelijk waarom dit onder milieubeleid valt. Het is de vraag of dit niet via beschikbare landelijke regelingen met betrekking tot duurzaamheid geregeld kan worden.

Een motie die bepleite dat het onder het oude beleid gesteunde initiatief “Eetbaar Fryslân” in de toekomst van voldoende middelen moest worden voorzien werd door de VVD niet ondersteund. De VVD wil geen blanco cheques afgeven en vraagt zich af waarom dit initiatief, na al die jaren ondersteuning door de provincie, zijn eigen broek niet op kan houden Kennelijk heeft de Friese samenleving geen behoefte aan dit initiatief. Waarom moeten wij het in de Provinciale Staten beter weten en belastinggeld besteden aan een dergelijk initiatief.

Een groot aantal partijen waren met name kritisch rondom de totstandkoming van dit milieubeleid. Met het argument dat straks, in 2019, alles onder de Omgevingsvisie valt is er geen nieuw Milieubeleidsplan gemaakt. “Als het beleid al in januari is afgelopen, hoe kunnen we dan onze milieutaken goed uitvoeren?” aldus Statenlid Leo Pieter Stoel. De gedeputeerde gaf hierop aan dat de wettelijk taken uit spoor 1 zijn gewaarborgd omdat ze wettelijk zijn vastgelegd. Mede vanwege deze slordige procedure heeft het voorstel, tot het komen tot een nieuwe beleid, het niet gehaald in Provinciale Staten. De VVD wilde echter wel waarborgen dat de wettelijke taken uit spoor 1 betaald kunnen worden en heeft door middel van een breed gesteund amendement het budget hiervoor veilig gesteld.

Tot slot heeft de VVD gewezen op de gevaren van voormalige vuilstortplaatsen. Afval wordt steeds meer grondstof. Wordt het dan langzamerhand niet haalbaar om oude stortplaatsen op te ruimen? De VVD heeft de gedeputeerde gevraagd om een businesscase te maken rondom het opruimen van de vuilstortplaatsen. “Er zijn nog 17 oude stortplaatsen die eeuwigdurend onderhouden moeten worden en eigenlijk zijn het tijdbommen met gif. Er ligt heel veel troep en we schermen dat nu enkel af ,terwijl we ons er eigenlijk zorgen over moeten maken”, aldus Statenlid Stoel. De gedeputeerde gaf hierop aan dat in het verleden is gebleken dat het te kostbaar is om dit allemaal af te graven en dat het goedkoper is om het te conserveren en af te schermen. Hij ging niet in op de toenemende waarde die afval vertegenwoordigd en de hoge kosten van het eeuwigdurend afschermen.

Publicatiedatum: 29 juni 2017