Gebiedsontwikkeling: niet alleen naar NUON-middelen kijken

Eind mei stonden de gebiedsplannen van De Centrale As, de N381 en Franekeradeel-Harlingen op de agenda van Provinciale Staten. Het voorstel van GS luidde: vaststelling van gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As en de N381 onder voorbehoud van financiering en vaststellen van gebiedsontwikkeling rondom Franekeradeel-Harlingen. Voor de financiering van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen werd PS gevraagd om middelen beschikbaar te stellen uit de Nuon-reserves en daarmee af te wijken van de criteria die hiervoor zijn opgesteld.

De VVD wilde van het college van GS graag weten of er nog mogelijkheden waren voor versobering of keuzes te maken binnen de plannen. Door de gebiedsontwikkelingsprojecten zou namelijk de Nuon-reserves vrijwel volledig opgesoupeerd worden. Volgens het college van GS zijn er geen verdere mogelijkheden voor versoberingen, die zijn allemaal al doorgevoerd.

De VVD vindt de plannen voor de gebiedsontwikkeling erg mooi en in balans. Echter de manier van besluitvorming rondom deze plannen is een fuik. "Als je nu in stemt met deze plannen kun je bij de financiering bijna geen nee meer zeggen" aldus VVD Statenlid Klaas Kielstra. Ook vindt de VVD dat er bij de financiële dekking te snel een greep wordt gedaan naar het vrij besteedbare deel van de Nuon-gelden en wordt er te weinig gekeken naar alternatieve dekkingsbronnen. Hoe serieus kun je de criteria die verbonden zijn aan Nuon-gelden nog nemen als er zo makkelijk van kan worden afgeweken?

De NUON-middelen lijken de makkelijkste weg voor het college. Daarom heeft de VVD een motie ingediend waarin wordt gevraagd te komen met alternatieve dekkingsbronnen en te streven naar een bedrag van 50% van de investering. Deze motie werd met een grote meerderheid aangenomen.

Publicatiedatum: 12 juni 2012