Harlingen moet haven verder kunnen ontwikkelen

Recent heeft CdK Jorritsma Den Haag opgeroepen om Harlingen in het rijtje officiële zeehavens op te nemen. De CdK hoopt dat dit bedrijven overhaalt om zich in Harlingen te vestigen.

Op Omrop Fryslân verscheen afgelopen week het bericht dat minister Schultz Van Haegen gezegd zou hebben dat Harlingen niet de ambitie moet hebben om zeehaven te willen zijn, maar zich meer op de recreatievaart moet richten.

Het artikel op de site van Omrop Fryslân doet niet echt recht aan hetgeen de minister zegt. Zij heeft het primair over de offshore industrie. Van oudsher zit die in Den Helder, maar heeft daar als handicap dat het geen fysieke ruimte heeft voor uitbreidingen en intensivering. Die ruimte heeft Harlingen eigenlijk ook niet. De Eemshaven wel.

De minster geeft aan dat niet elke haven zich op dezelfde manier moet ontwikkelen. Dat is ook niet de bedoeling. De fysieke omstandigheden houden in dat Harlingen zich moet richten op nichemarkten en op kleinschaliger ontwikkelingen dan de Eemshaven/Delfzijl.

Den Helder ligt gunstiger, maar wordt in groei geblokkeerd en heeft onvoldoende eigen uitbreidingsmogelijkheden (de haven ligt ingeklemd tussen stad, wad en marinecomplex) dus de havens van Harlingen en Den Helder zijn geen echte concurrenten. Er is in de markt ruimte voor een eigenstandige ontwikkeling van de Harlinger industriehaven als poort van Fryslân.

Dat Harlingen zelf een belangrijkere rol wil spelen als recreatiehaven mag duidelijk zijn, maar dan moet die mogelijkheid er wel zijn. Op dit moment staat regelgeving bijvoorbeeld de realisatie van een marina in de Willemshaven niet toe. De VVD in Harlingen en in de provincie zouden het toejuichen wanneer er vanuit het Rijk meer mogelijkheden op dat gebied komen.

Tenslotte is in het PKB Waddenzee de mogelijkheid opengehouden om de haven van Harlingen uit te breiden. Dit perspectief moet onverkort overeind blijven.

 

Publicatiedatum: 19 september 2011