Onduidelijk of Fryslan zal meedoen aan toekomstvisie visserij

Staatssecretaris Bleeker heeft recent aangegeven dat hij een op te stellen masterplan Waddenvisserij, inclusief de garnalenvisserij, in die visie op de binnenvisserij wil integreren. Dit is ook van belang voor de provincie Fryslân. De Statenfractie VVD was benieuwd naar de inbreng van de provincie in dit proces.

Het college van GS geeft aan dat ze nog geen besluit heeft genomen om mee te doen aan de visie. Mocht het college besluiten mee te doen aan de visie dan kan de inbreng van de provincie op dit moment gebaseerd zijn op bestaand provinciaal beleid en overigens uiteraard de provinciale regionale deskundigheid om rijksbeleid goed in te bedden in het regionale beleid van de provincie. In RCW-verband is een visserijnota Waddenzee opgesteld die ook als basis kan dienen, aldus het college van GS.

Vraag
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aanGS / lid van GS Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp Visserij
vraag / vragen 1. Is uw college bekend met de brief van Staatsecretaris Bleker aan de Tweede Kamer van 13 september 2011 inzake zee- en kustvisserij? Zo ja, is uw college bekend met het gestelde in deze brief over de commissie Toekomstvisie Binnenvisserij als gevolg van motie Dijkgraaf/Jacobi? 2. Is uw college bekend met de inhoud van het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken , Landbouw en Innovatie op 15 september 2011 over Visserij?Zo ja, is het uw college bekend dat de staatsecretaris in het Notaoverleg heeft aangegeven dat hij een op te stellen Masterplan voor Waddenvisserij en Garnalenvisserij gaat integreren in de Toekomstvisie Binnenvisserij 2020/2025? 3. In de bewuste brief van 13 september 2011 deelt de Staatssecretaris mee, dat hij wat betreft de visserij ook een belangrijke rol ziet weggelegd voor de provincie bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2020/2025. Onlangs heeft de fractie van de PVV uw college gevraagd naar het visserijbeleid van de provincie. Daar is tot op heden geen antwoord op gekomen. De VVD-fractie vraagt zich af, waar provincie Fryslan - ten aanzien van de toekomstvisie voornoemd - haar standpunt op zal baseren nu er geen Fries visserijbeleid aan ten grondslag ligt. Waarschijnlijk gaat de adviescommissie, waarin provincie Friesland gevraagd wordt te participeren, al in oktober van start met de werkzaamheden.Is uw college bereid, alvorens deel te nemen aan het overleg, inzake de toekomstvisie 2020/2025, Provinciale Staten te informeren over het door provincie Fryslan in te nemen standpunten ten aanzien van binnenvisserij, Wadvisserij en Garnalenvisserij?
indiener(s) (fractie/naamhandtekening)
VVD Statenfractie, Franke Doting
Antwoord:
Datum antwoord:woensdag, 2 november 2011
Aan de heer F. Doting
Leeuwarden, 6 oktober 2011
Verzonden,
Ons kenmerk : 00974689
Afdeling : Landelijk Gebied Beleid
Behandeld door : W. Hulshoff / (058) 292 52 70 of w.hulshoff@fryslan.nl
Uw kenmerk : Statenvragen d.d. 3 oktober 2011
Bijlage(n) :
Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over visserij

Geachte heer Doting,
Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 3 oktober 2011beantwoorden wij als volgt: Vraag 1: Is uw college bekend met de brief van Staatsecretaris Bleker aan de Tweede Kamer van 13 september 2011 inzake zee- en kustvisserij? Zo ja, is uw college bekend met het gestelde in deze brief over de commissie Toekomstvisie Binnenvisserij als gevolg van motie Dijkgraaf/Jacobi? Antwoord vraag 1: Beide vragen beantwoorden wij bevestigend. Vraag 2: Is uw college bekend met de inhoud van het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken , Landbouw en Innovatie op 15 september 2011 over Visserij? Zo ja, is het uw college bekend dat de staatsecretaris in het Notaoverleg heeft aangegeven dat hij een op te stellen Masterplan voor Waddenvisserij en Garnalenvisserij gaat integreren in de Toekomstvisie Binnenvisserij 2020/2025? Antwoord vraag 2: Ja Vraag 3: In de bewuste brief van 13 september 2011 deelt de Staatssecretaris mee, dat hij wat betreft de visserij ook een belangrijke rol ziet weggelegd voor de provincie bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2020/2025. Onlangs heeft de fractie van de PVV uw college gevraagd naar het visserijbeleid van de provincie. Daar is tot op heden geen antwoord op gekomen. De VVD-fractie vraagt zich af, waar provincie Fryslan - ten aanzien van de toekomstvisie voornoemd - haar standpunt op zal baseren nu er geen Fries visserijbeleid aan ten grondslag ligt. Waarschijnlijk gaat de adviescommissie, waarin provincie Friesland gevraagd wordt te participeren, al in oktober van start met de werkzaamheden. Is uw college bereid, alvorens deel te nemen aan het overleg, inzake de toekomstvisie 2020/2025, Provinciale Staten te informeren over het door provincie Fryslan in te nemen standpunten ten aanzien van binnenvisserij, Wadvisserij en Garnalenvisserij? Antwoord vraag 3: Aan de fractie van de PVV heeft ons College op 21 september toegezegd met een verkennende notitie te komen over een mogelijk visserijbeleid van de Staten. Uw Staten hebben namelijk in 2004 uitgesproken geen visserijbeleid te willen voeren en de toen voorliggende nota voor kennisgeving aangenomen. Een mogelijke heroverweging van dit standpunt kan door uw Staten aan de hand van de verkennende nota plaatsvinden. Wij hebben van de kant van het ministerie nog geen verzoek gekregen mee te werken aan een toekomstvisie. In het verslag van het door u genoemde Algemeen Overleg van 15 september 2011 van de kamer is opgenomen dat de werkzaamheden voor de visie niet zo snel zullen gaan. Mocht ons college besluiten mee te doen aan de visie dan kan de inbreng van de provincie op dit moment gebaseerd zijn op bestaand provinciaal beleid en overigens uiteraard onze regionale deskundigheid om rijksbeleid goed in te bedden in ons regionale beleid. In RCW-verband is een visserijnota Waddenzee opgesteld die ook als basis kan dienen.
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
J.A. Jorritsma, voorzitter
drs. A.J. van den Berg, secretaris

Publicatiedatum: 6 november 2011