Onthutsend beeld "subsidies" Kulturele Haadsted 2018

In oktober 2011 hebben VVD en D66 samen vragen gesteld over de gang van zaken rond Kulturele Haadsted 2018. De antwoorden zijn eindelijk afgekomen. Zij geven op bepaalde punten een onthutsend beeld. De antwoorden op de vragen zijn hier en daar enigszins ontwijkend.

Zo wordt er ontkend dat de projectorganisatie Kulturele Haadsted 2018 subsidies verdeeld. Het zijn wel degelijk subsidies, ook al noemt het college van GS dit het participeren in een aantal culturele projecten (op basis van een eigen afweging van de projectorganisatie). Er is geen subsidieregeling die open staat voor bezwaar en beroep, alleen een reglement hoe de stichting de projecten beoordeelt. Ook de effecten van de subsidies zijn niet concreet meetbaar. Dat is ook bijna niet mogelijk want in de subsidiebeschikking aan de Kulturele Haadsted 2018 is slechts een vage omschrijving opgenomen. De resultaten zijn ook nog niet duidelijk. In het onderdeel "De Reis" worden door Kulturele Haadsted 2018 maatschappelijke thema's besproken: Wat leeft er? Waar worstelen mensen mee? Wat zijn hun dromen? Een vreemde invulling volgens de VVD Fryslân. Het lijkt erop dat de provincie de Stichting nu tot een paar miljoen euro heeft gegeven en verder met de besteding niets te maken wil hebben.

De antwoorden zijn geagendeerd voor de commissie B&M op 7 december a.s., waar over het al dan niet doorgaan van Kulturele Haadstêd 2018 wordt gesproken.

Antwoord:

Datum antwoord:woensdag, 23 november 2011

Provinciale Staten van de provincie FryslânStatenfractie VVD, mevr. A. de VriesStatenfractie D66, dhr. K. HettingaPostbus 201208900 HM LEEUWARDEN

 

 

Leeuwarden, 24 oktober 2011

Verzonden,

 

Ons kenmerk : 00977451
Afdeling : Sociaal Culturele Identiteit
Behandeld door : Drs. E.M. Nobel / (058) 292 57 63 of e.m.nobel@fryslan.nl@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

 

Onderwerp : Beantwoording Statenvragen aangaande de kandidaatstelling van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018
Geachte mevrouw De Vries, heer Hettinga,

 

Naar aanleiding van uw brief, ingekomen op 18 oktober 2011 en ingeboekt onder documentnummer976796, beantwoorden wij hieronder de door u gestelde vragen.

In uw brief stelt u het volgende:

“Eind 2011 zal Fryslân moeten beslissen of de provincie zich wel of niet

definitief kandidaat wil stellen voor het project Europese Culturele Hoofdstad

  1. In de begroting die GS voor 2012 heeft opgesteld wordt al wel

voorgesorteerd op dit project. De fracties van de VVD en D66 vragen zich

echter af of het college van GS nog wel in het binnenhalen van de status

van Kulturele Haadstêd gelooft.

Uit de tot nu toe behaalde resultaten kan niet afgeleid worden hoe dit project

er nu voorstaat. De resultaten die tot nu toe zijn bereikt lijken nog erg

mager. Uitgezonderd het door de provincie opgetuigde projectbureau, dat

moet fungeren als doorgeefluik van provinciale subsidies, zijn de resultaten

en het proces zelf tot nu toe vaag en onzichtbaar.

Beide partijen vinden dat zo weinig mogelijk geld moet gaan zitten in indirecte

ofwel organisatorische zaken, en zoveel mogelijk direct in kunst en

cultuur.”

Hieronder gaan wij kort in op de door u gestelde vragen.

  1. Op 7 juni 2011 hebben de Statenfracties van D66 en VVD vragen gesteld over Kulturele Haadstêd 2018 (KHS2018). Tot op heden zijn deze vragen (4 maanden later) nog niet beantwoord (ver buiten de afgesproken termijn van 4 weken). Wat is de reden van de vertraging? Wanneer worden deze

vragen wel beantwoord?

De vragen zijn beantwoord op 2 november2011. Helaas hebben de vragen door wisseling van functies van medewerkers intern vertraging opgelopen. In de beantwoording op die vragen hebben wij daarover uitleg gegeven

  1. Het doel Kulturele Haadstêd 2018 lijkt inmiddels ingeruild voor het proces en de reis er naartoe. De vraag is waar gaat die reis nu eigenlijk heen/naartoe?

Voor een goed bidbook is het essentieel dat de visie die daaruit spreekt gedragen wordt door de bevolking van de desbetreffende stad en regio. In de kandidaatstellingsprocedure is hier dan ook veel tijd voor ingeruimd. Alleen een stad en regio die een maatschappelijke noodzaak kan aantonen waartoe de ambitie gebruikt kan worden is kansrijk om de titel European Capital of Culture te winnen.

Een van de projecten die de stichting Fryslân 2018 is gestart heet inderdaad De Reis. Doel van dit project is langs dorpen en wijken van Fryslâan te gaan om het oor te luister te leggen en maatschappelijke thema’s te bespreken: wat leeft er? Waar worstelen mensen mee? Wat zijn hun dromen?

Wat is het (meetbare) effect van deze reis?

Het effect van dit soort projecten is directe input voor het bidbook. In de kandidaatstellingsprocedure zijn twee selectierondes: in het derde kwartaal van 2012 en het derde kwartaal van 2013. Voor beide rondes worden kandidaatsteden geacht een bidbook in te leveren. In dit bidbook geeft de kandidaat antwoord op veertig vragen die door de Europese Commissie zijn geformuleerd. Na de eerste ronde valt een aantal kandidaten af. In de tweede ronde wordt aan de overgebleven kandidaten gevraagd hun bidbook verder uit te werken. Zonder intensieve raadpleging van alle maatschappelijke partijen is de beantwoording van de vragen niet mogelijk.

Gelooft het college van GS dan wel de gedeputeerde cultuur zelf nog in het doel, namelijk het binnen halen van de status van culturele hoofdstad in 2018?

Jazeker.

Zo ja, waarop is dit gebaseerd?

Op basis van de besproken Collegestukken op 15 november 2011. Zie de berichtgeving hierover op 16 november 2011 en de stukken die voor de PS-vergadering van 21 december 2011 door GS zijn aangeboden..

  1. In het kader van Kulturele Haadstêd 2018 worden subsidies verdeeld door de projectorganisatie KHS2018.

Nee, de stichting Fryslân 2018 heeft van de provincie voor twee jaar middelen ter beschikking gekregen om de kandidaatstelling van Fryslân als Kulturele Haadstêd voor te bereiden. De stichting heeft hiertoe in 2010 en in 2011 jaarplannen ingediend. De provincie geeft alleen een akkoord op de hierin verwoorde plannen van de stichting. Wel heeft de stichting in een aantal culturele projecten geparticipeerd.

Staan deze subsidies open voor een normale bezwaarprocedure net als bij provinciale subsidies? Zo nee, waarom niet?

Nee, het betreft hier geen subsidies.

En wat zijn de mogelijkheden van organisaties waarvan de subsidieverzoeken zijn afgewezen dan wel? Hebben derden inzage in de manier waarop er met de publieke gelden van KHS2018 wordt omgegaan en welke (inhoudelijke) afweging er plaatsvindt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Aangezien de stichting geen subsidies verstrekt, zijn deze vragen niet van toepassing. De stichting heeft wel geparticipeerd in een aantal projecten en heeft hier eigen afwegingen in gemaakt.

Vindt er een accountantscontrole plaats? Zo nee, waarom

niet? Op basis van de subsidiebeschikking die de provincie op 3 november 2010 heeft afgegeven, is de stichting verplicht om jaarstukken in te dienen, evenals een eindafrekening na afsluiting van de begroting over 2011. Conform de algemene subsidieverordening levert de stichting hier een accountantsverklaring bij.

  1. Aan welke organisaties en projecten zijn inmiddels allemaal subsidies toegekend en hoe groot waren deze subsidies?

Nogmaals: er zijn geen subsidies door de stichting verstrekt. De dienst heeft uit tussenrapportages een indicatie hoe de Stichting is omgegaan met het door de provincie beschikbaar gestelde budget blijkt. De financiële eindrapportage zal ter inzage liggen op moment dat de Stichting deze publiceert, naar verwachting 1e kwartaal 2012.

Wat zijn de (meetbare) effecten van de subsidies als bijdrage aan Kulturele Haadstêd 2018?

De effecten van inspanningen die de stichting levert, zullen uiteindelijk blijken uit de mate waarin de ambitie bekend is bij de bevolking. De draagvlakmeting die op 2 september 2011 is uitgevoerd is een eerste indicatie. Artikel LC 14-11

Wat zien we ervan terug? Wat is het multipliereffect van de verschillende subsidiesgeweest? Wat zou sowieso ook gedaan zijn zonder het stempel van

Kulturele Haadstêd 2018?

Voor de beantwoording van deze vragen verwijzen wij naar de stichting. De stichting heeft afwegingen gemaakt waar zij wel en waar zij niet in participeert. Dit valt buiten de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Provincie.

Zijn er prestatieafspraken gemaakt met de organisatie van Kulturele Haadstêd 2018? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? De stichting heeft van de provincie een subsidiebeschikking ontvangen voor twee jaar om de kandidaatstellingsprocedure voor Fryslân voor te bereiden.

In deze beschikking luidt de opdracht:

“De stichting zal in de uitwerking van de ambitie:

o de realisatie van concrete culturele doelen voorop stellen, zodat een zichtbaar merendeel van het budget ten goede komt aan culturele activiteiten;

o steeds aansluiten bij en/of voortbouwen op bestaande initiatieven, expertise en culturele organisaties, zowel inhoudelijk als qua huisvesting;

o stringente criteria hanteren op basis waarvan de stichting bijdragen aan derden verleend, te weten:

  • een meerwaarde voor Fryslân;
  • (inter)nationale uitstraling van activiteiten, waardoor de aantrekkelijkheid van de regio voor mensen van buiten de provincie om Fryslân te bezoeken wordt vergroot.”

Dit resulteert in de prestatieafspraak dat de Provincie eind 2012 beschikt over een realistisch bidboek met voldoende draagvlak bij de bevolking.

  1. Welke kosten zijn er in totaal inmiddels gemaakt voor KHS2018? Welk deel van de kosten is besteed aan de projectorganisatie, marketing, promotie, etc. en welk deel is effectief en aan cultuur en culturele activiteiten

besteed?

Zie de jaarstukken en financiële rapportages van de stichting

  1. Welke verbinding is er inmiddels gelegd met het bedrijfsleven in Fryslân?

In de periode 2010 en 2011 is de stichting belast met de uitvoering van de ambitie. Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij u dan ook naar de stichting. Nee, dat moet je citeren uit de voortgangsrapportage

Welke financiële bijdragen vanuit het bedrijfsleven zijn er inmiddels toegezegd? Zie de jaarstukken en financiële rapportages van de stichting

Welke bijdragen zijn er tot nut toe toegekend vanuit de regionale economische fondsen (zoals vermeld in de brief van 21 oktober 2010 van GS aan PS)?

Besluitvorming over het toekennen van bijdragen uit het REP moet nog plaatsvinden.

  1. In de brief van 21 oktober 2010 spreekt het college van GS van een samenwerkingtussen KHS2018 en Omrop Fryslân. Wat zijn de resultaten hiervan tot nu toe?

De stichting is met vele partners in het (culturele) veld een samenwerking aangegaan. Voor precieze gegevens verwijzen wij u naar de stichting. Zie 6

Wij gaan er van uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

 

Bericht website vragen VVD en D66 d.d. oktober 2011 >>>

 

Publicatiedatum: 25 november 2011