Ontwijkende antwoorden over Leeuwarden in relatie tot Kulturele Haadsted 2018

Gedeputeerde Staten hebben Leeuwarden gevraagd als Friese trekker voor de nominatie van Kulturele Haadstêd van Europa 2018. D66 en VVD vroegen zich af of Leeuwarden wel de beste kandidaat is. De huidige bezuinigingsplannen van de gemeente Leeuwarden zijn dusdanig destructief voor het bovenlokale culturele klimaat in Fryslân dat een dergelijke trekkersrol onlogisch lijkt. Op de gevolgen van de bezuinigingen van Leeuwarden op de kansen voor de ambitie van Kulturele Haadstêd in 2018 gaat het college van GS op geen enkele manier in.

In de brief van het college van GS aan de gemeente Leeuwarden staat, volgens het college van GS letterlijk als doel: "De eigen bevolking doet meer aan cultuur, dat leidt tot meer saamhorigheid." Dat lijkt in strijd met de bezuinigingen op kunst- en cultuureducatie in de stad Leeuwarden.

Het college van GS geeft in antwoorden op de vragen van de VVD en D66 in Provinciale Staten ook het volgende aan: "Kulturele Haadstêd komt niet in de plaats van kunst- en cultuurbudgetten voor bestaande instellingen, maar erbij. De programmering van Kulturele Haadstêd omvat voor een deel producties en evenementen die bestaande instellingen realiseren als onderdeel van hun reguliere programmering. Daarnaast zullen er extra activiteiten onder de vlag van Kulturele Haadstêd worden gepresenteerd." Dan is het natuurlijk helemaal vreemd dat de aanvrager één van de bestaande culturele instellingen (Kunstencentrum Parnas) afbreekt.

Het college van GS geeft aan dat ze niet zelf de keuze voor Leeuwarden heeft gemaakt. Maar de culturele kerngemeenten in Fryslân hebben op 3 november 2010 verzocht om namens hen als vaandeldrager op te treden. Het college van GS heeft dit verzoek geformaliseerd, aldus het college zelf.

Leeuwarden, 11 oktober 2011

Verzonden,

Ons kenmerk : 00960418
Afdeling : Sociaal Culturele Identiteit
Behandeld door : drs M.B.Stuijt / (058) 292 57 97 of m.stuijt@fryslan.nl
Uw kenmerk : 958340
Bijlage(n) :

 

 

Onderwerp : Antwoorden op schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde over de kandidatuur van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018
Geachte heer Hetting/mevrouw De Vries,

 

 

Allereerst willen wij onze excuses aanbieden voor de verlate beantwoording van uw vragen. De oorzaak daarvoor is mede gelegen in de voortdurende ontwikkelingen omtrent de Kulturele Haadstêd. Uw schriftelijke vragen over de kandidatuur van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018 op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 7 juni 2011, beantwoorden wij als volgt: Ons college heeft eerder aangegeven dat het de kandidatuur voor Kulturele Haadstêd beschouwt als kans om:‘cultuur in Fryslân een nieuwe impuls te geven en om onze inwoners nog meer deel te laten nemen in die cultuur, talent verder te ontwikkelen, nieuwe doelgroepen naar Fryslân te halen en de samenwerking binnen en buiten het culturele veld (verder) te versterken’ In de brief van ons College aan de gemeente Leeuwarden staat dan ook letterlijk als doel: ‘De eigen bevolking doet meer aan cultuur, dat leidt tot meer saamhorigheid’.

Vraag 1a:Hoe ziet het college van GS de relatie tussen deze uitspraken en ambitie aan de ene kant en de forse voorgenomen bezuinigingen van de gemeente Leeuwarden op het terrein van cultuureducatie aan de andere kant?

Antwoord: Niet alleen de gemeente Leeuwarden, maar ook andere gemeenten, provincies en het Rijk zijn genoodzaakt te bezuinigen, ook op cultuur. Wij willen niet treden in de keuzes die de gemeenteraad van Leeuwarden op basis van hun financiële situatie maakt. Wel is ons duidelijk dat het gemeentebestuur kunst- en cultuureducatie anders dan voorheen vormgeeft. De raad opteert voor het stopzetten van de subsidie aan kunstencentrum Parnas en wil cultuureducatie vooral in scholen en wijkgebouwen laten plaatsvinden.

Vraag 1bOok in relatie tot het feit dat de beide colleges aangeven deze ambitie te willen realiseren door het op een slimme manier verbinden van bestaande budgetten?

AntwoordEr is geen sprake van een (financiële) tegenstelling. Kulturele Haadstêd komt niet in de plaats van kunst- en cultuurbudgetten voor bestaande instellingen, maar erbij. De programmering van Kulturele Haadstêd omvat voor een deel producties en evenementen die bestaande instellingen realiseren als onderdeel van hun reguliere programmering. Daarnaast zullen er extra activiteiten onder de vlag van Kulturele Haadstêd worden gepresenteerd. Wij zien overigens Kulturele Haadstêd niet alleen als een schitterende manier om Europa de kunst en cultuur in Fryslân te tonen. We willen Kulturele Haadstêd ook gebruiken om Fryslân te positioneren op het gebied van de economie, toerisme, creatieve industrie en om te tonen hoe wij met thema’s als krimp, digitalisering en leefbaarheid op het platteland omgaan. Kunst en cultuur zijn daarbij gereedschap, dat wel op orde moet zijn.

Vraag 2a Welke redenen en overwegingen liggen ten grondslag aan het besluit van GS om de gemeente Leeuwarden te verzoeken als aanvrager op te treden?

Antwoord: Kulturele Haadstêd is gericht op de ontwikkeling van heel Fryslân. Een selectiecriterium van de Europese Unie is de wijze waarop de stad in staat is om haar eigen inwoners én de inwoners uit haar omliggend gebied in het programma te betrekken. Dit betekent dat voor het verkrijgen van de titel Fryslân expliciet met één stad moet meedingen. Leeuwarden is de hoofdstad van Fryslân. Het zwaartepunt van de culturele infrastructuur van Fryslân ligt in Leeuwarden. Dat geldt ook voor de creatieve industrie en het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van popcultuur, media en gaming. Een groot deel van het provinciale budget voor cultuur landt bij culturele instellingen die in Leeuwarden zijn gehuisvest. Overigen hebben deze instellingen veelal als werkgebied de hele provincie. Leeuwarden is de belangrijkste van de zes culturele kerngemeenten, waar ook activiteiten onder de vlag van Kulturele Haadstêd zullen plaatsvinden. Daarover maken wij momenteel met deze kerngemeenten afspraken. De kerngemeenten hebben Leeuwarden op 3 november 2010 verzocht namens hen als vaandeldrager op te treden. GS heeft dit verzoek geformaliseerd.

Vraag 2bZijn er alternatieven overwogen?

Antwoord:Nee.

Vraag 2cAls ja: welke waren dat en waarom zijn zij afgevallen? Als nee: waarom niet?

Antwoord:Zie het antwoord op vraag 1b.

Vraag 2dWaarom is Leeuwarden beter geschikt dan andere Friese steden om deze rol op zich te nemen?

Antwoord:Zie het antwoord op vraag 1b.

Vraag:Wat zijn de redenen en overwegingen dat het college van GS Leeuwarden heeft gevraagd om als aanvrager op te treden? En niet een andere gemeente/stad in Fryslân? Met welke andere steden heeft het college van GS gesproken?

AntwoordZie ons antwoord op uw vragen 1 en 2.

Vraag 3a Is er door het college van GS gesproken met de gemeente Leeuwarden over de bezuinigingen op cultuur en de gevolgen daarvan?

Antwoord:Zie ons antwoord op vraag 1.

Vraag 3b Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?

AntwoordZie ons antwoord op vraag 1. Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

Publicatiedatum: 19 oktober 2011