OV in landelijk gebied

Vorige week vroeg het college van GS aan de Staten om in te stemmen met de notitie verbetering vervoer in het landelijk gebied. Het doel van deze notitie is het verbeteren van het OV op het platteland en het ontwikkelen van OV voor die mensen in de provincie die niet bediend (kunnen) worden door het reguliere OV aanbod. De notitie gaat uit van een sterke hoofdstructuur en daarbij vier oplossingsrichtingen voor vervoer in het landelijk gebied.

Het betreurde de VVD dat deze notitie eerst twee keer terug gestuurd moest worden voordat het rijp was voor besluitvorming maar was blij dat het nu eindelijk behandeld werd. Desondanks dat gaat het stuk vooral over oplossingsrichtingen en bevat het geen echte visie. "Waar we staan over een aantal jaar en welke doelen dan moeten zijn gehaald, dat staat niet in dit stuk", aldus VVD Statenlid Anton van der Aar.

De VVD vroeg daarnaast aandacht voor de zorgelijke ontwikkeling dat een lagere schoolkeuze mogelijk samenhangt met het OV in landelijk gebied en heeft voor onderzoek hiernaar samen met het CDA en de PvdA een motie ingediend. Deze werd door het college overgenomen.

Tot slot gaf de VVD nog aan dat ze geen blanco cheques wilde geven voor stimuleringsregelingen voor lokale initiatieven. De VVD is wel een voorstander van initiatieven van onderop maar wil eerst weten wat dit oplevert komende jaren alvorens daar gelijk nieuwe financiële middelen voor te gebruiken. De gedeputeerde gaf aan de maatregel te zullen monitoren. Een amendement hiertoe door CDA, VVD en PvdA werd door een grote meerderheid in PS aangenomen.

Publicatiedatum: 26 juni 2014