Te Gast: inspraak windparken een farce?

Op 6 november verscheen er in de Leeuwarder Courant een Te Gast van VVD-Statenlid Sylvia Hosman. De titel hiervan is: inspraak windparken een farce?

Tot 11 november loopt de inspraakmogelijkheid voor de voorgenomen windparken in Fryslân. Men kan eventueel bezwaar aantekenen tegen het ontwerp-inpassingplan en de ontwerpbesluiten, inclusief plan-MER (Milieu Effect rapportage). Die MER moet in brede zin de mogelijke effecten van de windparken inschatten, en dient als toets voor zowel de structuurvisie als voor door ondernemers ingediende windparkplannen. Deze plan-MER schiet te kort op belangrijke punten. Want niet meegewogen worden: de effecten van een windpark op recreatie, toerisme en daarmee samenhangende werkgelegenheid . Evenmin wordt de energiewinst van een windpark met andere vormen van hernieuwbare energie vergeleken, waarbij belangrijk is: de actuele stand van wetenschap over nieuwe energievormen en over het effect van windmolens. In de recente structuurvisie staat dat leemten in kennis over- bijvoorbeeld effecten op toerisme - worden opgevuld nadat de windmolens al zijn geplaatst!

Velen tekenen inmiddels bezwaar aan tegen de plannen. Als Statenleden krijgen wij de bezwaarschriften vaak in kopie toegestuurd. Uit deze bezwaarschriften blijkt verontrusting over effect op het cultuurlandschap en over dreigende horizonvervuiling. En ook verbazing over niet meewegen van effect op toerisme en van alternatieve energiemogelijkheden.

De vraag rijst of het überhaupt zin heeft om bezwaar aan te tekenen. Want de collegepartijen (PvdA, CDA, FNP) hebben zich bij het coalitieakkoord in 2011 uitgesproken voor de drie nu geplande locaties voor windparken in Fryslân. Kan daar nog aan gesleuteld worden of is die afspraak in beton gegoten? Als dat het geval is, zou de inspraak een farce zijn. En dat kan natuurlijk niet.

Inmiddels wordt duidelijk dat er steeds minder draagvlak is voor windparken in Fryslân. Daarbij zijn er juist in Fryslân goede andere en nieuwe mogelijkheden: geothermie, blue energy, nieuwe vormen van bio-energie, algenkweek. Van windenergie daarentegen wordt hoe langer hoe meer duidelijk dat dit niet de oplossing gaat worden voor het energieprobleem. Duitsland worstelt met een overschot aan windenergie in het noorden en hikt aan tegen de enorme elektriciteitsmasten, nodig voor transport van windenergie naar het zuiden. De "Energiewende" in Duitsland - met sterke nadruk op windenergie - staat daar weer ter discussie, ook vanwege de enorme kosten.

Het is zaak in Fryslân nu niet overhaast tot windparken te besluiten, maar te kiezen voor bij Fryslân passende oplossingen voor het energievraagstuk. Het is te hopen dat ook de coalitiepartijen een dergelijke wijziging van standpunt aandurven en dit zo nodig durven te verdedigen bij andere Provincies en het Rijk.

Sylvia Hosman-Benjaminse
VVD Statenfractie Fryslân

Publicatiedatum: 7 november 2012