Verplicht schatkistbankieren: gedeputeerde spreekt voor haar beurt

In het zogenoemde ‘Lenteakkoord' is opgenomen dat de regering zal voorstellen om in 2013 verplicht schatkistbankieren in te voeren voor gemeenten, provincies en waterschappen. Gedeputeerde de Vries geeft aan dat het om 1 of 1,5% renteverlies zal gaan wat betekent dat de provincie structureel 7 tot 8 miljoen minder inkomsten heeft.

De verplichting van schatkistbankieren heeft als gevolg dat de provincie structureel minder geld te besteden zal hebben omdat het rendement nu structureel in de begroting van de provincie is opgenomen. GS zal als dit ingevoerd wordt, volgens gedeputeerde de Vries, allereerst investeringen vertragen of niet uitvoeren. De VVD vindt het bijzonder dat het college niet kiest voor bezuinigingen op niet-wettelijke taken van de provincie of anderszins en wordt namelijk ook al 14,5 miljoen euro bezuinigd op infrastructurele projecten.

VVD Fryslân heeft naar aanleiding hiervan begin mei middels schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college. Het college geeft in deze beantwoording aan dat er nog geen keuzes zijn gemaakt omtrent mogelijke bezuinigingen indien het verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd. GS gaat bij de beantwoording niet in op het voorstel van gedeputeerde de Vries om te bezuinigen op investeringen.

Om tegemoet te komen aan de wens van het Kabinet om iets te doen aan de omvang van de staatsschuld geeft het college aan de oplossing te zoeken in het aanpassen van de definitie van de berekening van de EMU-schuld waarbij behalve de schulden van lagere overheden ook de tegoeden van lagere overheden mee tellen bij de berekening van de EMU-schuld.

Het college geeft verder nog aan wel voordelen te zien in schatkistbankieren: "vanuit risicomanagement schatkistbankieren een goede keuze maar vanuit financieel oogpunt is het minder interessant vanwege het lage rendement van 1 tot 1,5%" aldus het college.

Publicatiedatum: 6 juni 2012