Verwarring over hoeveelheid hernieuwbare energie

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van de Noordelijke Rekenkamer "Energie in beweging".

In dit rapport staat dat de hoeveelheid hernieuwbare energie in Fryslân momenteel 4,9 PJ bedraagt. In het beslisdocument van de FSFE staat echter dat er momenteel circa 2,5 PJ hernieuwbare energie wordt opgewekt. Het beslisdocument stelt verder dat de landelijke ambitie voor duurzame energie, voor Fryslân neerkomt op een omvang van 10 PJ duurzame energie in 2020. Dit zou dus betekenen dat er de komende acht jaar geen verviervoudiging plaats moet vinden van het aandeel hernieuwbare energie, maar slechts een verdubbeling om te voldoen aan de ambitie die wordt gesteld door het college.

De VVD wil graag weten hoe deze verschillende cijfers verklaard kunnen worden en wat de consequenties zijn ten aanzien van de ambities van het college.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS

 

 

College van GS
Onderwerp

 

Rapport NRK energie in beweging
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bent u op de hoogte van de verschillende cijfers over het aandeel hernieuwbare energie in Fryslân?
  2. Hoe verklaart u de verschillende cijfers over het aandeel hernieuwbare energie?
  3. Welke consequenties trekt u uit deze verschillende cijfers onder andere ten aanzien van uw ambitie?
  4. Kan  naar uw mening het aandeel hernieuwbare energie waar naar gestreefd wordt in het FSFE omlaag nu blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie niet verviervoudigd hoeft te worden maar slechts verdubbeld zou hoeven te worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Kan de door u gestelde ambitie voor windenergie nu ook naar beneden worden bijgesteld? Zo nee, waarom niet?
Indiener(s) VVD – Sylvia Hosman

 

20-03-2013
Publicatiedatum: 21 maart 2013