IMG_9321

VVD content met bestuursakkoord “Geluk op 1”

IMG_9321

Geluk op 1
Samen met het CDA, de PvdA en de FNP heeft de VVD vandaag het nieuwe Friese bestuursakkoord “Geluk op 1” voor de periode 2019-2023 gepresenteerd. We zijn zeer ingenomen met het akkoord. Het is een resultaatgericht akkoord op hoofdlijnen dat voldoende ruimte biedt om samen met de voltallige Provinciale Staten, de samenleving en medeoverheden invulling te geven aan het “gelukkiger maken van Fryslân”.

Vernieuwen in vertrouwen
Uitgangspunt van het akkoord is het vertrouwen in mensen en het geloof in vooruitgang. Dit vinden we ook terug in de subtitel van het bestuursakkoord: Vernieuwen in vertrouwen. Het laat een overheid zien die niet voor of achter de mensen staat, maar ernaast en die oog heeft voor maatschappelijke initiatieven. Als liberale partij zijn we daar erg blij mee.

Brede welvaart
Brede welvaart loopt als een rode draad door het akkoord. Brede welvaart gaat over meer dan alleen inkomen, economie of groei. Het gaat ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt. Bij de besluiten die we willen nemen zullen we steeds opnieuw beoordelen in hoeverre de effecten daarvan bijdragen aan die brede welvaart.

Werk en economie
We zetten in op het stimuleren van ondernemerschap. Daar treken we 2,9 miljoen euro extra voor uit. We creëren een gunstig vestigingsklimaat en bevorderen export van Friese producten en diensten. We willen kennis vergaren en toepassen in Fryslân, onder andere door kennisinstituten als Wetsus en Diary Campus. Voor Wetsus trekken we extra geld uit. De verduurzamingsmaatregelen die we treffen zullen nieuwe banen genereren. Tegelijkertijd gaat het akkoord uit van een realistische en betaalbare benadering van de klimaatdoelstellingen. Ook zetten we erop in om meer gelden uit Europa en Den Haag naar Fryslân te krijgen. Ingenomen zijn we met de waardering voor de landbouw, die van groot belang is voor Fryslân. Een cruciale randvoorwaarde met betrekking tot de landbouwopgave blijft dat boeren een levensvatbaar bedrijfsmodel moeten blijven houden.

Recreatie en toerisme en bereikbaarheid
Er komt extra geld voor ruimte voor recreatie en (cultuur)toerisme. We bekijken of aanpassingen in recreatieve vaarroute zinvol en haalbaar zijn, waaronder de bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien. De Lelylijnmogelijkheden (Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen) worden verder uitgewerkt net als de mogelijkheid om de bouw van een aquaduct bij Skarster Rien voor te schieten. We zetten in op de verkeersveiligheid en zullen in dat kader ook kijken naar een verbetering van de weg tussen Leeuwarden en Sneek. We gaan niet terug naar de top drie provincies in de hoogte van de opcenten.

DOWNLOAD HIER HET FRIESE BESTUURSAKKOORD 2019-2023

Publicatiedatum: 18 juni 2019