VVD eens met kritische houding college op FUMO

In de afgelopen jaren heeft de VVD al meerdere malen gewezen op het belang van meer kwaliteit, deskundigheid en meer efficiency door de FUMO. Afgelopen november diende de VVD daarom samen met D66 een motie in, welke gericht was op de ervaren deskundigheid. De VVD vroeg middels deze motie naar de uitkomsten van een enquête, die overigens onder FUMO ambtenaren en aan de deelnemende gemeenten was gehouden. En daarom vroegen we ten tweede om de FUMO te vragen naar onderzoek naar de ervaringen van burgers en ondernemers. Van het tweede verzoek in de motie wil de VVD graag weten wat daarvan terecht is gekomen. “Wat heeft gedeputeerde daarover met de FUMO besproken en wat is daarvan het resultaat?”, aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman. De gedeputeerde gaf daarop aan dat hij dit besproken heeft en dat de FUMO daar nu mee aan de slag is. Per brief zullen de Staten worden geïnformeerd over de resultaten

Daarnaast heeft de VVD tijdens de Provinciale Statenvergadering aangegeven het eens te zijn met de kritische noten in de conceptbrief van het college. Of boventalligheid het gevolg zal zijn van veranderde wetgeving (AMvB VTH en privatisering bouwtoezicht) moet wat betreft de VVD ook snel duidelijk worden. Waar mogelijk zijn is de VVD voor verkleining van overheidsdiensten. Ook de kwaliteit moet meer aandacht krijgen. De VVD vroeg daarop aan de IPO-vertegenwoordigers of er vanuit de IPO ook een handreiking is voor Statenleden hoe Provinciale Staten dergelijke uitvoeringsdiensten kritisch kunnen volgen. Zij gaven aan dit mee te nemen.

Publicatiedatum: 26 mei 2016