VVD Fryslan: schiet op met plannen Thialf

De VVD Fryslân kritiseert de traagheid als het gaat om de plannen voor Thialf. ,,Yn De Haach wurdt frege: ‘Waar is het plan? Wat wil Friesland?' Doch wat, meitsje in kar'', zegt fractieleider Tom van Mourik. De gedeputeerde: ,,Van Mourik hat gelyk. Yn De Haach wurdt frege: ‘Wat is het plan?' En omgekeard freegje wy: ‘Wat wolle jim?'. It giet oer in protte jild en in belangryke saak foar Fryslân. Dermoat goede beslútfoarming komme.''

LC-20111012-Thialf.pdf

Omrop Fryslân (radio) --> Gau dúdlikens oer nij Thialf

Publicatiedatum: 15 oktober 2011