lilliane-van-randen-1

VVD Fryslân stelt vragen over de vervuiling van het oppervlaktewater

lilliane-van-randen-1

VVD Fryslân maakt zich zorgen over de stijging van de hoeveelheid chemische stoffen in waterbronnen. Door het stellen van schriftelijke vragen wil de VVD duidelijkheid verkrijgen van het college van Gedeputeerde Staten of de provincie een duidelijk beeld heeft waar de vervuiling van het oppervlaktewater vandaan komt. Eerder zijn door statenlid Nynke Koopmans-van der Veen al vragen gesteld over het feit dat in gebieden met de laagste vee-intensiteit, de hoogste concentraties vervuiling worden gemeten. Het is al langer bekend dat er veel meer vervuilers zijn dan alleen de landbouw. De agrarische sector wordt nu ogenschijnlijk afgerekend op de vervuiling van andere partijen. Behalve dat zaken als behoud van de derogatie hierdoor in gevaar komen, zal de waterkwaliteit niet verbeteren. De VVD wil van de Provincie weten of zij duidelijk in beeld heeft waar de vervuiling vandaan komt. Een gerichte aanpak van tegengaan van vervuiling kan alleen maar als de bronnen goed in beeld zijn gebracht.

De Friese VVD stelt, naar aanleiding van het artikel “Water duurder door vervuiling” van de Leeuwarder Courant van zaterdag 21 oktober, de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

 

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel uit de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag?
  2. Heeft de provincie duidelijk in beeld waar de vervuiling van het oppervlakte water vandaan komt?
  3. Is het college van GS het met de VVD eens dat een gerichte aanpak van tegengaan van vervuiling alleen maar kan als de bronnen goed in beeld zijn gebracht? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft de provincie in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de herkomst van chemische stoffen in het oppervlakte water?
    a. Zo ja, wat is de uitkomst van dat onderzoek? En bent u bereid dit te delen met PS?
    b. Zo nee, waarom niet? En welke acties gaat het college nemen om inzicht te krijgen in de lozing van chemische stoffen op het oppervlakte water waarbij de verschillende bronnen inzichtelijk worden gemaakt?

Klik hier voor de antwoordbrief aan de VVD over de kwaliteit van het oppervlaktewater.

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

Publicatiedatum: 26 oktober 2017