VVD scherp op beleid Ganzenschades

De Statenfractie van de VVD is content met het nieuws dat de uitgekeerde ganzenschades ten opzichte van vorig jaar zijn gedaald. Toch maakt de VVD Statenfractie zich zorgen. “Ons hebben signalen bereikt dat boeren aangevraagde schades bij het faunafonds niet uitbetaald krijgen”, aldus Nynke Koopmans- van der Veen.

Dilemma voor boeren.

Boeren moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een compensatie van de geleden schade die ganzen toebrengen aan het land. Zo moeten ganzen onder andere actief verjaagd worden. In het broedseizoen van onder meer de weidvogels, stelt dit de boer voor een dilemma. Enerzijds het kunnen voldoen aan de voorwaarden om voor de schade uitkering in aanmerking te komen, maar anderzijds wil de boer de weidvogel niet verstoren. De Statenfractie heeft daarom een aantal schriftelijke vragen aan gedeputeerde Kramer gesteld. Zij vraagt onder meer of een ruimhartiger beleid tot een mogelijkheid behoort. Een beleid, waarin boeren rekening kunnen houden met de weidevogel, maar wel in aanmerking komen voor de schade die de ganzen veroorzaken aan het land.

Scherp op beleidsuitvoering.

Verder vraagt de VVD naar de hoogte van de schadevergoeding. In de ganzennieuwsbrief wordt over een schade uitkering gesproken van 80%. Voor gebieden die geen foerageergebieden zijn, maar wel zijn aangemerkt als weidevogelgebied of percelen met een maaibeperking zou een uitbetaling van 100% gelden, omdat het lastig is om daar aan schadebestrijding te doen in het voorjaar. Een voorbeeld hiervan is de Terschellingpolder. Nynke Koopmans-van der Veen geeft aan dat weliswaar ingestemd is met het beleid, maar dat bij de uitwerking nu tegenstrijdigheden naar voren komen waar zowel de boer als de weidevogel niet de dupe van moeten worden.

Publicatiedatum: 6 november 2018