VVD stelt vragen over rapport ammoniakbeleid

Op vrijdag 27 januari is het rapport ‘Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen’ gepresenteerd[1]. Aanleiding van het onderzoek is een reeds lang lopende discussie en twijfels bij verschillende partijen over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. Een belangrijk onderwerp in het onderzoek was het verschil tussen het gebruikte rekenmodel van de RIVM en WUR en de directe ammoniakmetingen. De conclusie van het rapport is dat het huidige Nederlandse ammoniakbeleid, dat is ingevoerd in de jaren '90, totaal niet effectief is geweest en dat de gemeten ammoniakconcentraties verkeerd worden geïnterpreteerd.

Veel beleid op het gebied van landbouw is sinds de jaren ’90 gestoeld op het Nederlandse ammoniakbeleid. Een aantal voorbeelden hiervan is emissiearme stallen, het afdekken van mestopslag en het bovengronds uitrijden van mest. Uit het onlangs gepresenteerde rapport zou dus blijken dat dit soort maatregelen geen effect hebben gehad.

De VVD wil met name weten hoe het college van Gedeputeerde Staten de conclusies uit dit rapport meeneemt in de nota Landbouw die dit voorjaar naar de Staten komt. Daarnaast vraagt de VVD het college bereid is actie te ondernemen om de staatssecretaris te bewegen extra onderzoek te doen naar de effectiviteit van het ammoniakbeleid in Nederland.

Klik hier voor de schriftelijke vragen van de VVD

Klik hier voor de antwoordenbrief van GS

 

[1] http://www.v-focus.nl/rapport/Rapport-Ammoniak_in_Nederland_20-01.pdf

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

Publicatiedatum: 31 januari 2017