VVD wil duidelijkheid declaraties GS

De VVD heeft vandaag, 23 januari 2012, schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant van zaterdag jongstleden.

Uit dit artikel komt naar voren dat Gedeputeerde Staten van Fryslân vorig jaar zo'n € 40.000 zouden hebben gedeclareerd voor onder meer een resonantietherapeut. De VVD wil hier helderheid over en stelde de volgende vragen:

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan
GS / lid van GS
Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp
Declaraties GS
Vraag / Vragen

1.
2.
3.
4.
Heeft u kennisgenomen van de artikelen in de Leeuwarder Courant van 21 januari 2012 over het declaratiegedrag van het College Van Gedeputeerde Staten in Friesland: ‘Bonnetjes bij provincie’ etc. en ‘College resoneerde op Schylge’?
Kan het college bevestigen dat aan teambuildingsactiviteiten ruim €12.000 is uitgegeven? En vindt het college dergelijke uitgaven een verantwoorde investering? Zo ja op grond waarvan? Zo nee, waarom niet. Vallen er nog meer rekeningen voor teambuildingsactiviteiten  te verwachten? Wat is de omvang van het budget dat hiervoor beschikbaar is. Welke kosten zijn de afgelopen twee jaar ten laste van dit budget gebracht.
Er zou €16.000,00 zijn uitgegeven aan zelfstandig energetisch organisatieontwikkelaar Willem Renes uit Langbroek, die zich richt op het veld van levensenergie en morfogenetische velden, in dit geval op de “eigen energiehuishouding van het Provinciehuis en gedeputeerden”.  Klopt dit? In hoeverre heeft de heer Renes uit Langbroek invloed gehad op de inhoud van het coalitieakkoord getiteld: Nieuwe energie voor Fryslân? In hoeverre heeft de heer Renes invloed (gehad) op mogelijke energiebesparing in het provinciehuis?
De heer Renes is in 2008 afgestudeerd als ecotherapeut volgens de site www.ecotherapie.org. Een ecotherapeut balanceert  zijn projecten met een zelf samengestelde energetische huisapotheek, aldus de informatie op deze site, met daarin middelen als: kleuren, kristallen, geluid, mandala’s, symbolen, Bachbloesems, homeopathie enz. Heeft de heer Renes ook middelen uit deze huisapotheek ingezet voor leden van het nieuwe College van Friesland? Heeft dit resultaat opgeleverd? Zo ja, welk resultaat? Als geen van deze middelen werd ingezet, waarom niet?
5.
6.
7.
8.
De heer Renes praat nog af en toe met individuele gedeputeerden, aldus het artikel. Klopt dat en om welke van onze bestuurders gaat het hier? Zijn dit ecotherapeutische gesprekken? Vallen energetische of ecotherapeuten in de categorie gezondheidszorg beroepen (Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg) waarbij een beroepsgeheim geldt? Zo ja hoe kijkt u aan tegen de uitlatingen van de heer Renes tegenover de pers over zijn groepstherapie en individuele behandeling van de gedeputeerden? Zijn de gesprekken declarabel bij een zorgverzekeraar of betreft het alternatieve therapie? Worden deze bedragen ten laste gebracht van het provinciale budget? Zijn de uitlatingen in de pers in het artikel van afgelopen zaterdag op voorhand door de heer Renes met u overlegd? Bent u blij met zijn publieke toelichting op de stichtende werkzaamheden die hij voor u heeft verricht en nog steeds verricht?
De heer Renes is tevens resonantietherapeut, waarbij hij met behulp van een pendel een probleemoplossend vermogen waarneemt.  Uit uitlatingen van gedeputeerde Kramer zou men kunnen concluderen dat deze pendel bij de sessies niet is ingezet. Klopt dat en waarom is deze pendel niet ingezet? Of is de pendel ingezet maar schoot het probleemoplossend vermogen tekort?  Er zouden geen grote schalen op buiken zijn gelegd volgens gedeputeerde Kramer. Kan dan de conclusie worden getrokken dat er gewerkt is, mogelijk om verdere kosten te besparen, met kleine schalen? En heeft de kleinschalige klankresonantie dan wel het gewenste effect opgeleverd?
Verder vermeldt het artikel de vergoeding door de Provincie van het imagoadvies aan gedeputeerde  Poepjes. Klopt het dat deze kosten door de provincie zijn betaald? Zo ja, waarom zijn deze kosten door de provincie vergoed? Klopt het dat de gedeputeerden naast loon ook een onkostenvergoeding ontvangen waaruit dergelijke kosten betaald kunnen worden? Behoren kosten zoals hierboven geschetst uit deze onkostenvergoeding te worden betaald? Waarom wel/niet?
Is deze aanpak het wellicht waard om deze breder ingang te laten vinden in de Friese Mienskip. Kunt u zich problemen voorstellen die bij een meer ecotherapeutische (en haast een beetje een occulte) aanpak sneller tot een oplossing kunnen komen. Zo ja welke problemen. Zo nee, waarom niet.
Indiener (s)

VVD
Sylvia Hosman, Otto v/d Galiën (VVD Statenfractie)
 
Publicatiedatum: 23 januari 2012