VVD wil duidelijkheid over aanbesteding Thialf

De Friese bouwsector heeft het erg zwaar. Elke week kunnen we in de krant lezen dat het faillissement is uitgesproken van een Friese bouwondernemer. Ook zien we om ons heen dat er aanbestedingen worden uitgeschreven door overheden die zo ingericht zijn dat de regionale bouwsector geen reële kans maakt om deze te winnen. Dit is jammer en niet noodzakelijk.

In de LC van 16 februari 2013 geeft Joost Fijneman (hoofd van het Aanbestedingsinstituut) advies wat de provincie moet doen en laten om Friese (MKB) ondernemingen een eerlijke kans te geven. Met name wordt hierbij ingegaan op de aanbesteding van Thialf.

De VVD wil duidelijkheid omtrent de aanbesteding van Thialf en heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan college van GS.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS College van GS
Onderwerp Aanbesteding Thialf
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. GS heeft toegezegd dat het proces om te komen tot aanbesteding in juni 2013 zal beginnen. Voorafgaand daaraan zal er een marktconsultatie plaatsvinden. Is hier inmiddels mee begonnen? Zo ja, welke specifieke informatie wilt u van marktpartijen krijgen voor de aanbesteding van Thialf?
  2. Is GS bereid om naast de marktconsultatie ook nog een openbare bijeenkomst te houden zoals de heer Fijneman in punt 1 van zijn advies beschrijft, waarbij aan bedrijven de mogelijkheid wordt gegeven om aan te geven hoe zij tegen de aanbestedingsprocedure aankijken en welke problemen zij zien? Zo nee, waarom niet?
  3. Klopt het dat er voor de aanbesteding van Thialf een contract komt waarin design, construct, build, maintain, operate en explore wordt gebundeld? Zo ja, heeft GS dan, zoals toegezegd, onderzocht wat daarvan het effect is op de Friese bouwwereld, en wat zijn daar de uitkomsten van geweest?
  4. Worden er vanuit staatssteun bezien dusdanige suggesties gedaan dat daardoor alleen landelijke bedrijven overblijven? Zo ja, welke suggesties?
  5. Kunnen Statenleden inzicht krijgen in de stukken omtrent de manier van aanbesteden en rapportages over staatssteun, etc.? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier kunnen Statenleden daar inzicht in krijgen?
  6. Heeft GS al voor ogen wat voor type bedrijf het project aan zou kunnen? Zo ja, wat voor type bedrijf heeft GS dan voor ogen?
  7. Is GS ook voornemens ervaringseisen op te nemen in de aanbesteding? Zo ja, welke eisen?
  8. Is GS ook voornemens om omzeteisen op te nemen in de aanbesteding? Zo ja, welke?

 

Indiener(s) Sylvia Hosman – VVD
Datum 16 februari 2013

 

Publicatiedatum: 16 februari 2013