VVD wil helderheid over bestuurlijke verhouding Wetterskip en provinsje

In de Statenvergadering van 21 maart jl. hebben Provinciale Staten besloten tot overdracht van het vaarwegenbeheer. In de Commissie- en Statenvergadering heeft de VVD Fryslân vragen gesteld over de bestuurlijke verhouding met het Wetterskip. Het heeft de VVD dan ook ten zeerste verbaasd dat Dijkgraaf Van Erkelens op 22 maart jongstleden op Omrop Fryslân te kennen gaf uiterst ongelukkig te zijn met het besluit van PS. De VVD heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan GS om helderheid hierover te krijgen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Vaarwegenbeheer – Wetterskip
Vraag / Vragen 1.    Heeft de Gedeputeerde kennis genomen van de uitlatingen van Dijkgraaf Van Erkelens? Was het college van GS op voorhand op de hoogte van het feit dat de dijkgraaf dit zou communiceren?

 

2.    Is de Gedeputeerde nog steeds van mening dat dit gewoon kan in het kader van het innemen van een goede onderhandelingspositie? Wat betekent dit voor de onderhandelingen?

 

3.    De VVD heeft het idee dat eigenlijk nog niet daadwerkelijk  en echt bestuurlijk overleg is geweest tussen de provincie en Wetterskip over dit dossier. Is er al bestuurlijk overleg geweest tussen het college en het Wetterskip? Zo ja, wanneer? Kan de VVD de verslagen van die overleggen ontvangen? Zo nee, waarom niet?

 

4.    Wat vindt het college van het feit dat de dijkgraaf zo negatief reageert in de media? Gaat het college de dijkgraaf hierop nog aanspreken?

 

5.    Hoe zou het college de verhoudingen tussen provincie en Wetterskip willen kenschetsen? Waaruit blijkt dit? Welke invloed hebben de uitlatingen van de dijkgraaf hierop?

 

 

 

 

 

 

Indiener (s)
VVD

 

·        Franke Doting, VVD Statenfractie

 

 

 

Publicatiedatum: 23 maart 2012