VVD zegt nee tegen Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

Op 14 september 2011 hebben de dagelijkse besturen van de drie Waddenprovincies: Noord-Holland, Fryslan en Groningen het Bestuursakkoord decentralisatie Waddenfonds getekend. Hiermee is de verantwoordelijkheid van het Waddenfonds overgegaan van het Rijk naar de Waddenprovincies.

Een goede zaak aangezien je de verantwoordelijkheid legt daar waar die hoort, namelijk bij de Waddenprovincies.
Voor het beheer van deze middelen en de uitvoering ervan is echter gekozen voor een gemeenschappelijke regeling. De VVD is geen voorstander van gemeenschappelijke regelingen. Nadelen van deze constructies zijn dat ze vaak traag werken, slecht te sturen zijn door volksvertegenwoordigende organen (en daarmee ondemocratisch) en dat ze vaak leiden tot een toename van kosten voor de deelnemers door een steeds zwaarder opgetuigde organisatie.

Een alternatief was om één provincie te belasten met het beheer van het Waddenfonds in naam van alle drie de Waddenprovincies. Een gedachte die het Rijk ook had en dat prima had gekund. Maar nee, dit college heeft de GR als doel op zich gesteld.

VVD Fryslân had naast de invoering van een GR ook nog een aantal andere zaken in het voorstel van GS anders gezien. Zo had er een andere verhouding qua zeggenschap moeten zijn. Hadden er geen PS-leden zitting kunnen nemen in het algemeen bestuur vanwege het principe van good governance. Zou er meer zeggenschap voor PS moeten zijn over belangrijke zaken als het jaarprogramma. Was het doel omschreven zoals met elkaar is afgesproken en was de afgesproken verhouding van 50% besteding aan economie en 50% ecologie vastgelegd. Een motie ingediend door de VVD die de organisatie- en apparaatskosten maximeert tot 4% van het gemiddeld per jaar beschikbare bedrag in het Waddenfonds werd met grote meerderheid aangenomen.

De VVD heeft om hierboven genoemde redenen niet ingestemd met het voorstel om een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van het Waddenfonds in te stellen.

Publicatiedatum: 27 april 2012