coalitieakkoord-1

Weidevogelnota: wat we doen moet beter!

coalitieakkoord-1

“Fryslan kin net sunder greidefûgels”, zo begon VVD Statenlid Nynke Koopmans-van der Veen haar betoog in Provinciale Staten. Op de agenda stond de tussenevaluatie van de weidevogelnota welke is vastgesteld in 2014. Meer geld en meer hectares dat zou volgens veel partijen de oplossing zijn. De VVD denkt hier echter anders over. De VVD is namelijk van mening dat de agrarische sector een onmisbare pijler is voor Fryslân waar we zuinig op moeten zijn.

Een van de onderdelen van het weidevogelbeleid is het agrarisch natuurbeheer. In 2016 is stelsel rondom het agrarisch natuurbeheer op de schop gegaan. De uitvoeringskosten waren veel te hoog en de resultaten te mager. De VVD heeft veel vertrouwen in de nieuwe werkwijze waarbij alleen agrariërs in kansrijke gebieden gebruik kunnen maken van subsidie. Dit is een stuk effectiever en bovendien wordt de subsidie dan beter besteed. Vanuit deze gedachtegang maakt de VVD zich echter ook zorgen over effectiviteit van de natuurgebieden in Fryslân. Zijn de doelstellingen wel haalbaar en wordt subsidiegeld wel ingezet op de juist manier? De VVD was dan ook verheugd te lezen in de Leeuwarder Courant van 28 november jl. dat Staatsbosbeheer haar natuurgebieden gaat opknappen.

Een voor de VVD belangrijk onderdeel van de tussenevaluatie is de aanbeveling om vol in te zetten op het verbeteren van predatiebeheer. De VVD is daar blij mee. “We ontkomen er niet aan om stevig te blijven inzetten op predatiebeheer zowel op landbouwgrond als op de terreinen van de natuurorganisaties”, aldus Koopmans-van der Veen.

Tot slot heeft de VVD nog een lans gebroken voor de broedmachine. De VVD sluit zich aan bij het verhaal van de voorzitter van de BFVW dat het inzetten van de broedmachine tijdelijk soelaas kan bieden als noodmaatregel. De gedeputeerde gaf aan het hiermee eens te zijn.

Publicatiedatum: 30 november 2017