VVD stelt vragen over problemen stoomtrein

Vandaag heeft de VVD Fryslân vragen gesteld aan het college van GS over de financiële problemen bij de stoomtrein. De provincie heeft een subsidie verstrekt aan dit project. De vraag is of dit geld gewoon weg is.

Door technische en procedurele problemen met de trein en de aanleg van de emplacementen van de Stichting Friese Stoomtrein Maatschappij is de start van de stoomtrein met een jaar uitgesteld. Hierdoor vertragen ook de werkzaamheden aan het openbare spoor van Prorail.

In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en de Rabobank is een gezamenlijk onderzoek gestart naar de voortgangsproblemen bij de stichting.

Uit antwoorden op technische vragen van VVD Fryslân blijkt dat de stichting op zoek is naar een oplossing voor ontbrekende financiële middelen.

De VVD wil nu weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de voortgangsproblemen bij Stichting Friese Stoomtrein Maatschappij en met name hoe de financiële situatie bij de stichting is, hoeveel belastinggeld met dit project gemoeid is en welke rol de provincie van plan is te gaan spelen.

Ook wil de VVD weten hoever het nu staat met het gezamenlijke onderzoek van provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en de Rabobank, en of PS ook inzage in dit onderzoek zullen krijgen.

 

Omrop Fryslan (radio) --> Tom van Mourik oer de stoomtrein

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp Stoomtrein Sneek - Stavoren
 

Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

 

 

 

2)

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

7)

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voortgangsproblemen bij Stichting Friese Stoomtrein Maatschappij?

 

Is er reeds een oplossing voor de ontbrekende financiële middelen gevonden? Zo ja, wat is deze oplossing? Zo nee, wat gaat de provincie doen om tot een oplossing te komen?

 

Hoever staat het met het gezamenlijke onderzoek van provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en de Rabobank? Krijgt PS inzage in dit onderzoek? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

 

Hoeveel en welke subsidie(s) is er namens de provincie Fryslân aan de stichting verstrekt, en hoeveel cofinanciering is er vanuit andere organisaties (bijvoorbeeld SNN) aan deze stichting verstrekt?

 

Welke voorwaarden zijn er aan deze subsidie gesteld, en heeft GS hier controle op uitgeoefend? Zo ja, hoe heeft deze controle plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

 

Mocht het onverhoopt toch mislopen met het project, wat zijn daarvan dan de consequenties voor de subsidie van de provincie Fryslân?

 

Hoe kijkt GS aan tegen de toekomst van de stichting? Hoe kijkt GS aan tegen de toekomst van de stoomtrein op de spoorlijn Sneek – Stavoren?

 

Indieners

VVD

 

 

Tom van Mourik en Otto van der Galiën,

 

VVD Statenfractie,